ครม. ไฟเขียวเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำเป็น 6% แต่กลัวรายจ่ายบานปลาย  สั่งหน่วยงานต้นสังกัดควักเงินจ่ายลูกน้องเอง นางเนตรปรียา ชุมไชโย ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 12 ธันวาคม อนุมัติการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ       ซึ่งจะทำให้ข้าราชการที่ขั้นเงินเดือนเต็มเพดาน ได้รับเงินตอบแทนพิเศษเพิ่มจากเดิม 2-4% เป็น 6% แล้วแต่กรณี นางเนตรปรียา กล่าวว่า หลังจากปรับปรุงหลักเกณฑ์แล้ว ครม. ให้อำนาจกระทรวงการคลังรับไปดำเนินการปรับปรุงระเบียบเพื่อรับรองการเบิกจ่ายต่อไป    ทั้งนี้ หากผู้ที่ได้รับการปรับเงินค่าตอบแทนขั้นสูง แต่เกิดปัญหาขั้น ตัน ก็ให้เพิ่มค่าตอบแทน 6%   กรณีที่ปรับค่าตอบแทนแล้วแต่ยังขาดอีก 1 ขั้น ก็เพิ่มไป 4% และหากยังขาดอีกครึ่งขั้น   ก็ให้เพิ่มไป 2% สำหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือ ขั้นค่าจ้าง ที่กำหนดให้ไว้ในวันที่ 1 เมษายนของทุกปี โดยให้มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือขั้นค่าจ้าง 1 ขั้นสำหรับผู้มีผลงานและผลสัมฤทธิ์ดีเด่นได้ไม่เกิน 15% ของจำนวนข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 มีนาคม และการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือขั้นค่าจ้างในวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี ให้เลื่อนได้ไม่เกิน 6% ของอัตราเงินเดือนของข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 กันยายน 2550 นางเนตรปรียา กล่าวว่า ที่ประชุม ครม. เกรงว่าการแก้ระเบียบดังกล่าวอาจกระทบต่องบประมาณแผ่นดินได้ ดังนั้น จึงให้หน่วยงานและส่วนราชการที่จะนำระเบียบดังกล่าวไปปฏิบัติ ให้ใช้งบประมาณของตนเองไปก่อน   ก่อนหน้านี้ ในรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี มีการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการมาแล้วอย่างน้อย 2 ครั้ง แต่ยังไม่มีการปรับเงินตอบแทนพิเศษ

โพสต์ทูเดย์