กรอบเนื้อหา 4 ประเด็นในงานมหกรรมจัดการความรู้นครศรีธรรมราช ที่หารือกันเมื่อวันที่7ธ.ค.2549 ซึ่งผมเสนอให้เลื่อนไปจัดประมาณเดือนมิถุนายน 2550 คือ

  • การจัดการความรู้ด้านสุขภาพอนามัย
  • การจัดการความรู้ด้านการเกษตร
  • การจัดการความรู้ด้านการเงินชุมชน
  • การจัดการด้านนวัตกรรมของหน่วยงานต่างๆ องค์กรเรียนรู้

น่าสนใจมากครับ

ถ้าจะขอเพิ่มก็คือ KMที่ใช้พื้นที่เป็นฐานอย่างบูรณาการ เช่น พื้นที่หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ถ้าให้เหมาะผมเสนอเป็นพื้นที่ตำบลครับ คือ ใน 4 ประเด็นข้างต้นหลอมรวมทำงานกันอยู่ในตำบลตัวอย่างอย่างบูรณาการทั้งประเด็น คนทำงาน องค์กรชุมชน และหน่วยงาน ทั้งอบต. ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค วัด โรงเรียน กลุ่มต่างๆ ฯลฯ ตามเป้าหมายชุมชนอินทรีย์ องค์กรเรียนรู้ และเมือง(ตำบล)แห่งการเรียนรู้ที่ตั้งไว้ครับ