SAR ON BLOG : องค์ประกอบที่ 1

องค์ประกอบที่ 1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และแผนดำเนินงาน


ปฏิบัติการที่ดี

     สถาบันอุดมศึกษาพึงกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถาบันให้ชัดเจนและสอดคล้องกัน และมีแผนดำเนินการที่ชัดเจนเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้


 1.1 การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์
 1.2 การจัดทำแผนดำเนินงาน
 1.3 การติดตามและประเมินแผนดำเนินงาน

ดัชนีที่ 1.1 การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์
ปฏิบัติการที่ดี

     สถาบันอุดมศึกษามีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถาบันไว้ชัดเจนและสอดคล้องกัน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของสถาบัน


เกณฑ์การตัดสินหลักฐานอ้างอิง
1. มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร1.1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์
2. มี (1) + ที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน
3. มี (2) + มีการเผยแพร่ให้บุคลากร และสาธารณชนได้รับทราบ1.1.3  เว็บไซต์เผยแพร่วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์
4. มี (3) + บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ทราบ1.1.4 สัมภาษณ์บุคลากร
5. มี (4) + มีระบบหรือกลไกที่เอื้อให้เกิดการปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์1.1.5  คณะกรรมการประกันคุณภาพ


การประเมินตนเอง (SAR)

ผู้กำกับดูแล :
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล :
เบอร์โทรภายใน :
ปีที่แล้ว : ในครั้งนี้ : ปีต่อไป :
ผลการดำเนินงาน :

TOWS Analysis :
ภาวะคุกคาม T :-
โอกาส O :
จุดอ่อน W :
จุดแข็ง S :
โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป :
-

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#sar-on-blog#ดัชนีที่1.1-50

หมายเลขบันทึก

66865

เขียน

13 Dec 2006 @ 09:44
()

แก้ไข

15 Apr 2012 @ 01:35
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก