ขั้นการถ่ายทอดความรู้

          ๑.  ดำเนินการจัดให้ครูผู้สอนในแต่ละสาขาวิชา  ประเภทวิชาหรือกลุ่มงานเดียวกัน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในลักษณะรวมกลุ่มศึกษาหรือทำกิจกรรมไปพร้อม ๆ กัน มี ๔ ประเภทคือ

               ๑)  การเรียนรู้จากประสบการณ์

               ๒)  การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์

               ๓)  การแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา และ

               ๔)  การสนับสนุนโดยกลุ่มเพื่อให้มีการเรียนรู้ร่วมกัน

          ๒.  ดำเนินการให้ครูผู้สอนหรือครูที่ปรึกษาใช้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักเรียนนักศึกษาในชั่วโมงโฮมรูมและช่วงเวลาอื่น ๆ โอกาสที่เหมาะสม

          ๓.  ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มบุคลากรในแต่ละฝ่าย  ให้ใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  บริหารจัดการงานที่ต้องการพัฒนา  โดยมีการผลัดเปลี่ยนกันทำหน้าที่ผู้จัดการความรู้

          ๔.  ดำเนินการให้แกนนำนักเรียนนักศึกษาสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้