เราจะทำอย่างไรให้สังคมของเราอยู่อย่างสันติสุข ในความคิดของข้าพเจ้าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความเข้าใจกันและกัน ดังคำที่โบราณท่านว่า เอาใจเขามาใส่ใจเรา เราผู้มีความหวังเสมอ ที่ใดๆก็ตามที่มีความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมเท่าใดที่นั้นย่อมมีความสวยงามมากเท่านั้นแต่ในที่นี้หมายความหลากหลายที่กลมกลืนและเป็นหนึ่งเดียวปราศจากความขัดแย้ง