ขั้นการสร้างและพัฒนาความรู้ใหม่

          ๑.  ดำเนินการตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการจัดการความรู้  จากเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร/ตำรา/งานวิจัย

          ๒.  ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงาน จัดการความรู้ของสถานศึกษา  ทำหน้าที่ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการจัดการความรู้   สอนงานและเป็นพี่เลี้ยง

          ๓.  ดำเนินการจัดให้มีการประชุม  แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากจัดการเรียนการสอน  เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษา

          ๔.  ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  การจัดการความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านบล็อก  (blog)  ของครู

          ๕.  ประกาศเป็นนโยบายให้ครูและบุคลากรทุกคนของวิทยาลัยฯ  นำการจัดการความรู้  (MK)  ไปใช้ในการพัฒนาการบริหารงาน

          ๖.  ดำเนินการทดลองกระบวนการจัดการความรู้มาใช้ปรับปรุงแก้ไขในสถานศึกษา

          ๗.  ดำเนินการขยายเครือข่ายระบบสารสนเทศภายในวิทยาลัยฯ 

          ๘.  ดำเนินการปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธ์  ข่าวสารเพื่อให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมภายนอกวิทยาลัยฯ