ครับสำหรับวันนี้ ก็กะว่าจะมาต่อยอดจากเดิม แรกเริ่มเดิมนี้วันนี้เป็นวันหยุด ผมกะจะพักผ่อนอยู่ที่หอพักครับ แต่ไปๆมาๆ ยังไงไม่รู้ กำลังชมรายการทีวีในวันหยุดดีดี ไฟก็เกิดดับขึ้นมา สำหรับผมแล้ว ถ้าเป็นอย่างนี้ให้ผมอยู่เฉยๆรอให้ไฟมาตามปกติไม่ได้ครับ ก็เลยแวะเข้าที่ทำงานและก็รวบรวมเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 49 ในงานพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของคณาจารย์ มมส.

เรื่องที่จะมาเล่าวันนี้ต้องขอออกตัวก่อนว่า ผมคงสรุปได้เพียงบางช่วงบางตอนเท่านั้น เนื่องจากว่ามีบาทบาทหน้าที่ 2 อย่าง ในคนเดียวกันและเวลาเดียวกัน คือ บทบาทที่ 1 เป็น ฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ และอีกบทบาทคือ คุณลิขิต (MSU-KM Team)  ซึ่งก็เป็นข้อจำกัดในการฟังอย่างลึก (Deep Listening) เพราะต้องเดินไปๆมาๆอยู่เป็นระยะๆ อย่างไรก็ตามท้ายบันทึกนี้ผมก็มีไฟล์ข้อมูลมาประกอบด้วยเพื่อให้ท่านผู้อ่านได้มีการ ลปรร. บ้าง

ในช่วงเช้าผมก็ได้ฟังบรรยายของท่าน ศ.ดร.ดวงเดือน  พันธุมนาวิน หัวข้อ การเขียนเค้าโครงวิจัยให้ได้ทุนและเป็นเลิศ ซึ่งท่านอาจารย์เองก็พยายามให้เป็นบรรยากาศแบบ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จริงๆ แต่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ไม่มีใครซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเลย   ผมสรุปประเด็นหลักๆ บางส่วนได้ดังนี้ครับ

-  การวิจัยไม่ได้สักแต่ว่าทำ แต่ทำเพราะมองเห็นประโยชน์

-  การแสวงหาความจริง (ไม่ใช่เท็จ) อะไรสิ่งหนึ่ง เกี่ยวข้องกับ อะไรที่สอง เช่น การมาตรงต่อเวลาในการฟังบรรยาย มีผลต่อ ความกระตือรือร้นในการทำวิจัย ใช่หรือไม่ ( WHAT)

-  การตีความ ข้อความจริงเหล่านั้น  เป็นสิ่งที่ต้องทำโดยมนุษย์เท่านั้น เช่น  สาเหตุที่เกิดขึ้นเช่นนั้น ก่อให้เกิดผลอะไร ( WHY)

-  การวิจัย ต้องตอบทั้ง WHAT และ WHY

-  การวิจัย ใช้กระบวนการ/วิธีการทางวิทยาศาสตร์

-  หัวข้อเค้าโครงการวิจัยเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องนำเสนอ เพื่อแสดงให้เห็นว่า เรามีความพร้อมในการทำวิจัย

ไฟล์ข้อมูลประกอบ

1.  Presentation ศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์  สมบัติสมภพ (บรรยายในวันที่ 7 ธ.ค. 49)

2.  Presentation ศ.ดร. ดวงเดือน  พันธุมนาวิน

3.  เสียงบรรยาย ศ.ดร. ดวงเดือน  พันธุมนาวิน

3.1 ว่าด้วยเรื่อง การวิจัย

3.2 ว่าด้วยเรื่อง หัวข้อของเค้าโครงการวิจัย

3.3 ว่าด้วยเรื่อง ความน่าเชื่อถือของงานวิจัย

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (KSF)

-  การประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้องให้มากๆ ทั้งปริมาณและคุณภาพ และต้องเป็นเอกสารที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ

-  ปรึกษาผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์ ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งอาจให้เพื่อนช่วยวิจารณ์

-  ความทุมเท ความพยายามในการทำวิจัย

ในโอกาสต่อไป คงจะได้มี Version สรุปจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ของ MSU-KM Team ครับ