สกัดความรู้ตอนที่2

Rin
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
โครงการพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ช่วงที่ ๒ ผู้ทำวิจัยนำข้อเสนอโครงการวิจัย และการวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัย (ดิฉันได้เข้าฟังในกลุ่มที่ ๒ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

วิทยากร / ผู้วิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัย ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน   อ.ก.ม.วิสามัญ เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ในการทำวิจัย สกอ.

 

มีผู้นำเสนอโครงการวิจัยทั้งหมด ๘ เรื่อง ดังนี้

๑. คุณภาพชีวิตของนิสิตนักศึกษาครู ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ดร.ชวลิต ชูกำแพง, ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน. ดร.ประสาท เมืองเฉลิม ศึกษาศาสตร์)

ข้อวิพากษ์

- ตัวแปรต้องเป็นตัวแปรที่เอื้อต่อสถาบันอุดมศึกษามากที่สุด เช่น ความเป็นประชาธิปไตยของนักศึกษา เป็นต้น

- ตัวแปรอิสระควรหาตัวแปรที่เป็นสาเหตุ

๒. การพัฒนาของเล่นเด็กเพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพทางดนตรี (รศ.ปิยะพันธ์ แสนทวีสุข)

ข้อวิพากษ์

- ไม่ใช่งานวิจัย แต่เป็นแนวทางในการสร้างเครื่องดนตรีเพื่อจำหน่าย

- เป็นการสร้างแนวทางการวิจัย

- จุดที่พิสูจน์คือ เล่นแล้วต้องเกิดประโยชน์ อาจจะนำเด็กมาทดลอง

- อาจทำเป็น ๒ ช่วง คือ สร้าง ทดลอง

๓. มิติทางวัฒนธรรมด้านภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อการพัฒนาชุมชนแบบพอเพียงและยั่งยืน(อ.ทัศนีย์ บัวระภา)

ข้อวิพากษ์

- ชื่อเรื่องยากต่อการเข้าใจ

- การค้นคว้าควรปิดประตูด้วย จะทำให้ไปถูกทาง

- ควรเก็บรวบรวมข้อมูลให้มากกว่านี้

๔. การพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการจัดการความรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อ. การุณย์ ประทุม)

ข้อวิพากษ์

- ควรเน้นลงไปเลยว่าจัดการความรู้ในด้านใด เช่น การเรียนการสอน การบริหารจัดการ

- ควรพิสูจน์โดยอาจเปรียบเทียบอาจารย์ดีเด่นกับอาจารย์ทั่วไป ว่าแตกต่างกันอย่างไร โดยใช้เครื่องมือวัดนั้น

๕. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนา เพื่อสืบทอดอาชีพช่างทำแคน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด ( อ.สิทธิศักดิ์ จำปาแดง)

ข้อวิพากษ์

- กลุ่มทดลองไม่ใช่กลุ่มทดลอง แต่เป็นกลุ่มสอน

๖. ชุดโครงการวัย : กระบวนการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน (ผศ.ฉลาด จันทร์สมบัติ และคณะ)

ข้อวิพากษ์

- การที่ชุมชนไม่ประสบผลสำเร็จ เพราะปฏิบัติไม่ต่อเนื่อง

- ควรหาสาเหตุที่เป็นสาเหตุจริงๆ

- ควรจะเอาชุมชนที่เข้มแข็งแล้ว เปรียบเทียบกับชุมชนทั่วไปว่าแตกต่างกันตรงจุดไหนแล้วนำจุดเด่นของชุมชนที่เข้มแข็งมาพัฒนาชุมชนอื่นๆ

- คำว่าชุมชนเข้มแข็ง ขึ้นอยู่กับผู้วิจัยจะกำหนดว่าเข้มแข็งด้านไหน

๗. ปัจจัยด้านมาตรฐานของโรงแรมที่มีผลต่อการให้บริการของโรงแรมในจังหวัดขอนแก่น (อ.คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม)

ข้อวิพากษ์

- การตั้งสมมติฐานไม่ถุกต้องและไม่สอดคล้องกับชื่อเรื่อง

- เป็นวิจัยเชิงเปรียบเทียบไม่ใช่วิจัยเชิงทดลอง จะใช้คำว่า มีผลต่อ ไม่ได้

- ตัวแปรที่พัฒนาได้ควรเป็นตัวแปรหลัก

- การตั้งสมมติฐานควรลงไปที่ตัวแปร

- ไม่ควรใช้คำว่าแตกต่างกันในสมมติฐานควรเทียบเลยว่าอันไหนดีกว่าอันไหน

๘. คุณภาพและประสิทธิภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ดร.สุรศักดิ์ คำคง)

ข้อวิพากษ์

- งานวิจัยแนวนี้มีมาก

- ควรสร้างเครื่องมือวัดแล้วเปรียบเทียบครูดีกับครูไม่ดี

- เป็นวิจัยเชิงสำรวจแต่พยามให้เป็นเชิงเหตุ

Key Success Factor

- การวิจัยคือการเปรียบเทียบ ถ้าไม่เปรียบเทียบไม่ใช่งานวิจัย

- ผู้ทำวิจัยต้องคุยภาษาวิจัยรู้เรื่อง

- การคิดตัวแปรควรทำให้เหนือกว่าคนรุ่นเก่าเพราะเราใหม่กว่า

- ถ้าคิดว่าแตกต่างถึงทำ  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน QA_KMความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณเรื่องเล่าครับ ผมมีโอกาสได้เข้าฟังด้วยแต่ได้สรุปช่วงแรกไว้ตรงนี้แล้วครับ และเนื่องจากต้องดูแลสถานที่และอุปกรณ์โสต จึงสรุปได้น้อยครับ แต่ก็ได้นำเสนอข้อมูลอื่นๆประกอบแล้ว
 • การนำเสนอข้างต้นอาจมีข้อจำกัด ตรง รายละเอียดโครงการวิจัยมีน้อยครับ ครับ  พอมาดูการวิพากษ์บางท่านอาจจะไม่เข้าใจ
 • ข้อวิพากษ์ เป็น ข้อเสนอแนะแนวทางที่ดีสำหรับการทำวิจัยต่อไปครับ
กัมปนาท
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 
เยี่ยมครับ มีการสรุปปัจจัยแห่งความสำเร็จ Key Success Factor
เขียนเมื่อ 
 • บันทึกได้ละเอียดดีมากครับ
 • รวมทั้งมีสรุป Key Success Factor ด้วย
 • ขอบคุณ
เขียนเมื่อ 
 • น่าจะใส่ ป้าย หรือ คำหลัก มากกว่านี้หน่อย นะครับ เพราะจะเป็นตัวที่ Gotoknow and Google ใช้ในการ Search ข้อมูล
เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณค่ะ
เขียนเมื่อ 
 • แวะมาสวัสดีปีใหม่นะครับ
 • ขอให้มีความสุข ความเจริญ มีแรงใจแรงพลังในการก้าวเดินทั้งต่อตนเองและสังคม
 • เก็บรายละเอียดได้ดีมากครับ อ่านแล้วเข้าใจง่าย กระชับ และได้ใจความ