Happy WorkPlace (1)

จ๊ะจ๋า
การสร้างสุขภาพที่ดีในสถานที่ทำงาน ก็เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคลากร โดยจะส่งผลให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุขและทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

(1) บริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)  

          ในการพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและมั่นคง  คน เป็นปัจจัยที่สำคัญในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาองค์กร เพราะคนเป็นสุดยอดของทรัพย์สินที่ทรงคุณค่า นอกเหนือจากเงิน  วัสดุ อุปกรณ์  และการจัดการที่ดี   การสร้างสุขภาพที่ดีในสถานที่ทำงาน   ก็เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคลากร    โดยจะส่งผลให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุขและทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

          บริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน) มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 370 คน  ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่น รีดร้อน และเหล็กม้วน  ได้เล็งเห็นความสำคัญ ของผลกระทบในกระบวนการผลิตที่มีผลต่อพนักงาน องค์กร  และชุมชนใกล้เคียง โดยเห็นได้จากการดำเนินการกิจกรรมและได้รับรองทางด้าน ISO 14000   และ  มอก. 18000  อันเป็นสิ่งยืนยันในการรับผิดชอบดูแลพนักงาน  ชุมชน และองค์กรโดยรอบทางด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี รวมทั้งได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานมาตลอด โดยมีการจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในองค์กรเป็นประจำทุกปี กีฬาภายในเขตประกอบการทุก 2 ปี  และโครงการบ้านหลังที่ 2 เช่น ปรับปรุงห้องอาหารให้ถูกสุขอนามัย ปรับปรุงห้องสุขา ปรับเปลี่ยนระบบตู้ทำน้ำดื่มเพื่อสุขอนามัย เป็นต้น   นอกจากนั้นแล้วบริษัทยังมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพพนักงาน ครอบครัวพนักงาน  องค์กรและชุมชนใกล้เคียงให้ดียิ่งขึ้น

          ทางบริษัทฯ จึงได้จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพดีในที่ทำงานขึ้น  เพื่อให้พนักงาน ครอบครัวพนักงาน องค์กร และชุมชนใกล้เคียง ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยดำเนินการดังนี้  

   
กิจกรรมวิธีการดำเนินงาน
1. กิจกรรมส่งเสริมด้านการบริโภคอาหารอย่างถูกหลักโภชนาการ 
 •  จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการบริโภคอย่างไรให้ปลอดภัยจากโรค
 •  ประชาสัมพันธ์  แจกเอกสาร  แผ่นพับ  เกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
 •   ตรวจสภาพโรงอาหาร พร้อมทั้งตรวจประเมินคุณภาพอาหาร
การขยายผลไปกลุ่มเป้าหมาย  คือ พนักงานและสมาชิกในครอบครัวพนักงาน
 • ถ่ายทอดความรู้ด้านสุขอนามัยในการกินเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
2. กิจกรรมส่งเสริมด้านชีวิตปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด
 • อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยที่เกิดจากยาเสพติดและบุหรี่
 •  จัดนิทรรศการวันงดสูบบุหรี่โลก
 •  สำรวจและจัดทำทะเบียนผู้สูบบุหรี่ภายในบริษัทฯ
 •  สุ่มตรวจปัสสาวะ  หาสารเสพติดของพนักงานกลุ่มเสี่ยง
 • เฝ้าระวัง/ตรวจสอบจุดเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติดภายในบริษัทฯ
การขยายผลไปกลุ่มเป้าหมาย คือ พนักงานและสมาชิกในครอบครัวพนักงาน
 • ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของสารเสพติดอย่างถูกต้อง
 • สถานประกอบการปลอดยาเสพติด
3. กิจกรรรมส่งเสริมสุขภาพจิตดีมีคุณธรรม
 • อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตดีกับการทำงาน
 • บริจาคเลือดให้กับสภากาชาดไทย
การขยายผลไปกลุ่มเป้าหมาย คือ พนักงานและสมาชิกในครอบครัวพนักงาน
 • พนักงานมีจิตใจดี  สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และรู้จักแบ่งปันช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ รู้จักให้ แบ่งปันความสุขให้กับคนที่ด้อยโอกาสและยากไร้ในสังคม
4. กิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬา
 • ทำกายบริหารก่อนเริ่มงานประมาณ 5 นาที เป็นประจำทุกวัน
 •  จัดให้มีการแข่งขันกีฬา  แต่ละประเภท ตามความถนัดของพนักงาน ซึ่งประกอบด้วย
 1. การแข่งขันฟุตบอล
 2. การแข่งขันวอลเล่ย์บอล ชายหญิง
 3. การแข่งขันเซปัดตะกร้อ
 4. การแข่งขันกีฬาสันทนาการ
การขยายผลไปกลุ่มเป้าหมาย คือ พนักงานและสมาชิกในครอบครัวพนักงาน ชุมชนใกล้เคียง
 • ถ่ายทอดความรู้ในการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี
5. กิจกรรมส่งเสริมด้านปลอดภัยในการทำงาน
 • อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
 • จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์เรื่องอุบัติเหตุจากการทำงานที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยนำข้อมูล ข่าวสารจากสื่อต่างๆ ให้พนักงานได้รับทราบ
 • จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน
 • ตรวจสอบความปลอดภัยสภาพแวดล้อม 5.
 • ตรวจสังเกตการณ์ทำงานให้ปลอดภัย
การขยายผลไปกลุ่มเป้าหมาย คือ พนักงานและเพื่อนร่วมงาน
 • จัดสัปดาห์ความปลอดภัยทุกปี  เพื่อรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุ และโรคที่เกิดจากการทำงาน
โดยทุกกิจกรรมจะมีวัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโภชนาการด้านการบริโภค และโรคที่เกิดจากการบริโภค
 2. เพื่อป้องกันมิให้พนักงานเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและเลิกบุหรี่
 3. เพื่อลดความเครียดจากการทำงานร่วมกับคนในองค์กร
 4. เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพแข็งแรง  ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
 5. เพื่อลดอุบัติเหตุและให้พนักงานมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
 ผลสำเร็จของโครงการ
 1. พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว  และยังเป็นการบูรณาการ ด้านดูแลสุขภาพของบุคลากรในองค์กร
 2. สามารถลดค่าใช้จ่ายดูแลการรักษาพยาบาลขององค์กร  ช่วยให้เกิดความมั่นคงในการดำเนินชีวิต
 3. พนักงานได้มีกิจกรรมที่ทำร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความสามัคคีในการทำงาน  สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีของพนักงานในองค์กร
 4. สถานประกอบการสามารถดำเนินการได้ตามนโยบายของรัฐบาล  ทั้งในด้านส่งเสริมสุขภาพของพนักงานและการรวมพลังต้านยาเสพติด
 วิธีการดำเนินโครงการให้ความต่อเนื่องและยั่งยืน
 1. สำรวจความต้องการของพนักงานที่ได้รับการอบรมสามารถนำไปใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวันได้  รวมทั้งสามารถแนะนำให้กับเพื่อนร่วมงาน  ครอบครัวต่อไปได้
 2. พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการนำเสนอกิจกรรมของบริษัทฯ ที่จะทำต่อไปในอนาคต
 3. จัดตั้งชมรมภายในองค์กร  เพื่อให้พนักงานมีกิจกรรมได้ทำกันอย่างต่อเนื่องในปีต่อๆ ไป
 4. พัฒนารูปแบบของกิจกรรมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของพนักงาน
 5. การสนับสนุนงบประมาณของสถานประกอบการ ในรูปจำนวนเงินหรือสถานที่
 6. รูปแบบโครงการได้ออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิต ประจำวันเช่น เรื่องการบริโภค  สุขภาพ  การออกกำลังกาย  การทำงาน
 7. มีการวางแผนงานระยะยาวและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง   เพื่อปรับเปลี่ยนแผนงาน
 8. พัฒนาและออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับปัจจุบัน  เพื่อไม่ให้พนักงานรู้สึกว่ามีกิจกรรมมากเกินไป

บริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 199/9 หมู่ 4 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด         อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

ผู้เข้าร่วม  1. คุณนวลนภา ว่องศรียานนท์

              2. คุณพนิตนันท์ วัฒนศิริ

เบอร์ติดต่อ  02-8156400-9

 http://www.lpnpm.co.th/public/index.php

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM creative

คำสำคัญ (Tags)#สคส.#workshop#สสส.#เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้#happy_workplace

หมายเลขบันทึก: 66464, เขียน: 11 Dec 2006 @ 11:45 (), แก้ไข: 05 Jun 2012 @ 14:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

 • อ่านย้อนรอยจาก 11 มา 1 ของ Happy Work Place ตามที่สัญญาไว้
 • ได้รับสาระในการบริหารจัดการจากภาวะผู้นำ สู่นโยบายที่ดี การมีส่วนร่วมของผู้คนในองค์การ สานต่อระบบคุณภาพที่เหมาะสม ตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งเหล่านี้ก็จะสร้างความยั่งยืนแก่องค์การของเรา
 • ขอบคุณครับคุณจ๊ะจ่า ที่นำพาสิ่งดี ๆ Happy Work Place  และ ขอ Happy New Year 2550 ครับ