ดูแลผู้ป่วยและครอบครัวโดยตรง   
 • การดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่มีปัญหาซับซ้อนที่มารับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดแบบองค์รวมและต่อเนื่อง
 • สร้างแนวปฏิบัติทางการพยาบาลโดยใช้ Evidence-based practice
 • สร้างนวตกรรมเพื่อนำสู่การปฏิบัติ
 • ประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาล
 • นำแนวทางปฏิบัติการพยาบาลไปสู่การปฏิบัติ โดยผ่านพยาบาลประจำการ
 • ให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษา/เป็นพี่เลี้ยงในโครงการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคต่างๆ
 • ติดตามประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาลในทีม
 • ร่วมทีมสหสาขาวิชาชีพ พัฒนาระบบการให้บริการสู่  Best practice และ Excellence Cancer Center 
บริหารในฐานะหอผู้ป่วย
 • เป็นหัวหน้าหอผู้ป่วยเคมีบำบัด 5โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 • มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530
ขอบเขตของการปฏิบัติของ CNS
 •   การดูแลผู้ป่วย (ผู้ใช้บริการ) และครอบครัวโดยตรง
 • การทำให้การปฏิบัติการพยาบาลเจริญก้าวหน้า โดยผ่าน เจ้าหน้าที่  พยาบาล
 •  การสร้างนวตกรรมและระบบการพยาบาลเพื่อปรับปรุง การดูแลให้ได้คุณภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย
 

มีผู้ถามว่าการทำงาน 2 บทบาทในฐานะAPN

และหัวหน้าหอผู้ป่วยดีอย่างไร
 • จากการทำงาน 2 บทบาทมา 3 ปี
 • พบสิ่งที่ดี คือ เราสามารถปฏิบัติการพยาบาลครบตามขอบเขตการปฏิบัติของพยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางคลินิก (CNS)
 • สิ่งที่ได้มากกว่านั้นทำให้ผู้ใช้บริการได้รับสิ่งที่ดีดี  จากพยาบาลและAPN สร้างสรรค์งานร่วมกัน
 • พวกเราทั้งทีม ได้ร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว
 • นอกจากนี้ข้อดีที่มี APN ที่เป็นหัวหน้าตึก       สามารถนำนวตกรรมหรือโครงการพัฒนางานลงสู่การปฏิบัติได้ดี และได้รับความร่วมมือจากบุคลากรได้ง่ายกว่าค่ะ

 ข้อจำกัด

APN ที่เป็นหัวหน้าตึก อาจลงปฏิบัติโดยตรงได้น้อยกว่า APNที่เป็นพยาบาล แต่อย่างไรก็ตาม  ถ้าเราสามารถแบ่งเวลาในการทำการปฏิบัติการพยาบาลโดยตรงอย่างน้อยในแต่ละวัน ควรใช้วลาครึ่งวันก็จะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ค่ะ