เตรียมตัวเพื่อรับการประเมินภายนอก

ทำทุกวัน ทำทุกคน

          บอกกล่าวสำหรับโรงเรียนที่จะรับการประเมินภายนอก       จาก สมศ.  ในการจัดเตรียมข้อมูล  แหล่งข้อมูล  และบุคคลที่เกี่ยวข้อง   ที่ผู้ประเมินจะต้องสอบถาม   การเตรียมการอย่าเตรียมคนเดียว  ต้องร่วมมือกันทั้งโรงเรียน  และชุมชน   การดำเนินงานของโรงเรียนจะต้องเปิดเผยต่อสาธารณชน  แหล่งข้อมูลที่จะกล่าวต่อไปนี้รู้เรื่องราวของโรงเรียนเรามากน้อยเพียงใด

แหล่งข้อมูล
ประเภทเอกสาร

-งานทะเบียน

-วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

-กิจกรรม โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน


แหล่งข้อมูล  ครูอาจารย์

-ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน

-คุณภาพของนักเรียน

-วิสัยทัศน์ นโยบายของโรงเรียน

-ระบบการบริหารจัดการของโรงเรียน


แหล่งข้อมูล   ผู้บริหาร

-วิสัยทัศน์ นโยบายของโรงเรียน

-การวางระบบโครงสร้างการบริหารงานด้านต่าง ๆ

-สภาพปัญหา ทิศทางการพัฒนาโรงเรียน

แหล่งข้อมูล นักเรียน

-คุณภาพการจัดการเรียนการสอน

-ความสามารถของผู้เรียนด้านต่าง ๆ

-ความพึงพอใจในบริการต่าง ๆ ที่ได้รับจากโรงเรียน

แหล่งข้อมูล  พ่อแม่ผู้ปกครอง

-ความพึงพอใจในคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

-คุณภาพของบุตรหลาน

-ความสามารถของผู้บริหารและครู

แหล่งข้อมูล  แม่ค้า

-พฤติกรรมของนักเรียน ครู  ผู้บริหาร พ่อแม่ผู้ปกครอง

-ระบบการบริหารของโรงเรียน

แหล่งข้อมูล  พระภิกษุ (วัด)

- วิสัยทัศน์  นโยบายของโรงเรียน

-คุณภาพของผู้บริหาร ครู นักเรียน

-ชื่อเสียงของโรงเรียน

แหล่งข้อมูล  เจ้าหน้าที่

-ระบบบริหารจัดการของโรงเรียน

-คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู

แหล่งข้อมูล  ชาวบ้าน

-วิสัยทัศน์  นโยบายของโรงเรียน

-คุณภาพของผู้บริหาร ครู นักเรียน

-ชื่อเสียงของโรงเรียน

แหล่งข้อมูล ครูพยาบาล

-สุขภาพอนามัยของนักเรียน

-ความพร้อมด้านการดูแลรักษาพยาบาล

แหล่งข้อมูล  ครูแนะแนว

-สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของนักเรียน

-คุณลักษณะของนักเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตัวสำรอง

คำสำคัญ (Tags)#การประเมินคุณภาพการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 66455, เขียน: 11 Dec 2006 @ 10:30 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:40 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • อย่าลืมแหล่งข้อมูลที่สอดรับกับข้อเสนอแนะจากผลการประเมินรอบแรกด้วยค่ะ

ขอบคุณ ศน,สุมาลี  ที่ให้ข้อมูลที่เเป็นประโยชน์