GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน

โรงเรียนที่เข้มแข็งมีองค์ประกอบอะไรบ้าง

       สพท.นม.1 มีโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548  และได้สรุปผลการดำเนินงานแล้ว  พบว่าความสำเร็จของการปฏิรูปทั้งโรงเรียนนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายด้านเช่นด้านบริบท (context)  ด้านตัวป้อน (input)  ด้านกระบวนการ (process)  และด้านผลลัพธ์  (outcome)

      วันนี้จะนำเสนอด้านบริบท (context)  อันได้แก่สภาพทางกายภาพ  ทรัพยากร  บุคคลและการบริหารจัดการของโรงเรียน  ซึ่งตัวบ่งชี้ของความสำเร็จด้านนี้ได้แก่

       1. บริบทที่ใช้เป็นเงื่อนไข  (condition)  เช่นเงื่อนไขในการใช้รูปแบบ  เงื่อนไขด้านสภาพโรงเรียน  ชุมชน ฯลฯ

              1.1 โรงเรีนมีผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนการปฏิรูปและพร้อมที่จะดำเนินงานตามรูปแบบ ฯ

              1.2  โรงเรียนมีทีมบุคลากรที่สามารถเป็นแกนนำการเปลี่ยนแปลง

              1.3 โรงเรียนมีนักวิชาการภายนอกเข้ามาร่วมงาน

       2.  บริบทที่ใช้เป็นข้อมูลเส้นฐาน  (baseline  data) 

              2.1 โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรุ้

              2.2 บุคลากรที่เกี่ยวข้องอันได้แก่นักเรียน  ครู  ผุ้บริหาร  กรรมการสถานศึกษา  นักวิชาการจากภายนอก  ผู้ปกครอง  ชุมชน  มีแนวคิดและเจตคติที่ดีที่เอื้อต่อการปฏิรูปการเรียนรู้

        พบกับบริบทแห่งความสำเร็จขององค์ประกอบต่อไปคราวหน้านะคะ

 

       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 66387
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)