ผมมีประสบการณ์การสอนนักศึกษาราชภัฏมาหลายปี สังเกตพบว่าความพร้อมในการเรียนลดลงเรื่อย ๆ ไม่ทราบว่าเพื่อนในวิชาชีพเดียวกันพบปัญหาเช่นเดียวกับผมหรือเปล่า เมื่อปีการศึกษา 2547 ผมเริ่มได้ทดลองนำ Atutor มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ และได้ประยุกต์ใช้มาเรื่อย ๆ เพื่อให้การเรียนของนักศึกษาเกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุด พบว่าการจัดเตรียมข้อสอบแบบปรนัยไว้จำนวนหนึ่งเพื่อทดสอบนักศึกษาในเรื่องที่เรียนในสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือทดสอบความรู้ในเรื่องที่จะเรียนในแต่ละครั้ง จะทำให้นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนเพิ่มขึ้น เพราะ e-Learning ช่วยให้นักศึกษาทราบผลการประเมินทันทีหลังจากทำแบบทดสอบเสร็จ เพราะฉะนั้นนักศึกษาจะทราบถึงจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเอง และผู้สอนก็สามารถนำคะแนนที่นักศึกษาทดสอบไปใช้สำหรับการวัดประเมินผลได้อย่างสะดวก