ประวัติวิทยากร ชื่อ พีระพงศ์ วาระเสน ( Peeraphong Varasen)

ประวัติวิทยากร

ชื่อ พีระพงศ์ วาระเสน ( Peeraphong Varasen
ชื่อเล่น  บ๊อบบี้ (ฺBobbie)

FB : Peeraphong Varasen
FB page : การสหกรณ์ไทย By พีระพงศ์ วาระเสน
https://www.gotoknow.org/blog/peeraphong-varasen

ประวัติการศึกษา
 
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น        สำเร็จปี พ.ศ. 2520                      โรงเรียนอรุณประดิษฐ อำเภอเมือง เพชรบุรี
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย                สำเร็จปี พ.ศ.  2523                      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท กทม.
ปริญญาตรี วทบ. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)  สำเร็จปี พ.ศ.  2527                      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กทม. 
ปริญญาโท พบ.ม.(พัฒนาการเศรษฐกิจ)   สำเร็จปี พ.ศ.  2535                      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เขตบางกะปิ กทม.

ปัจจุบัน (ปี 2562)
 
นักวิชาการสหกรณ์ ชำนาญการพิเศษ 
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมสหกรณ์

ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน

ปี 2542 Organization & Management Of Micro Finance and Credit Delivery           UNDP
ปี 2543 Rural Project : Design Monitoring & Evalation                                          Lincoln University New Zealand

ประสบการณ์

- วิทยากรบรรยายพิเศษ กรมราชองครักษ์  ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา
  ในการอบรมครูวิชาสหกรณ์ วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล จังหวัดกัมปงธม ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อจัดตั้งสหกรณ์ ในวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล 

- วิทยากรบรรยายหลักสูตร นายดาบตำรวจ และจ่าสิบตำรวจ เป็นนายตำรวจสัญญาบัตร หัวข้อ วิชาการบริหาร โครงการตามพระราชดำริ          สมเด็จ  พระเทพรัตนราชสุดา ฯ ในโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน (โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนใน    ถิ่นทุรกันดาร) 

- วิทยากรบรรยายพิเศษ นักศึกษาปริญญาโท สถาบันราชภัฎภูเก็ต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา ในหัวข้อเรื่อง กระบวนการเรียนรู้การพัฒนาจาก    สถานการณ์จริง กรณีศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

- อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ รัฐสภา

- กรรมการโครงสร้างพื้นฐาน และโลจิสติกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

- กรรมการ/เลขานุการ ชุนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด

- รองประธานกรรมการ ร้านสหกรณ์เทเวศร์ จำกัด


พีระพงศ์ วาระเสน
11 มิถุนายน  2562

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความคิดของ Peeraphong Varasenความเห็น (0)