เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน จัดอบรม "หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 28 – 30 มิถุนายน 2562

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน โดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช "สหกิจศึกษา กลไกแห่งความสำเร็จร่วม ของทุกฝ่ายอย่างยั่งยืนในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตแก่สังคมไทย"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเดินทางของชีวิตและอาชีพความเห็น (0)