การเข้าชั้นเรียนในสัปดาห์ที่ 6 นี้ อาจารย์ประไพ ให้แต่ละกลุ่มออกมาอธิบายถึงหัวข้อปัญหาการศึกษาของตนเอง พร้อมทั้งให้บอกแนวทางแก้ไขปัญหา และให้เพื่อนซักถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาที่เกิดขึ้น และให้นักศึกษาทุกคน เลือกหัวข้อปัญหาที่จะทำการจัดสัมมนา โดยวิธีการเขียนหัวข้อลงในกระดาษพร้อมกับลงชื่อค่ะ  และนัดส่งรูปเล่มรายงานในสัปดาห์ต่อไปค่ะ