โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการขยายพันธุ์ไม้ผลเชิงธุรกิจ" รุ่นที่ 6

เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการขยายพันธุ์ไม้ผลเชิงธุรกิจ" รุ่นที่ 6

ในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการขยายพันธุ์ไม้ผลเชิงธุรกิจ" รุ่นที่ 6

หัวข้อการฝึกอบรม

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 (ร่าง)

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 - 11.00 น. หลักการขยายพันธุ์พืช และโรงเรือนเพาะชำและระบบการให้ความชื้น (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)
11.00 - 12.00 น. วัสดุปลูกสำหรับการขยายพันธุ์ไม้ผลและการเตรียมสารฮอร์โมนเร่งราก 
(รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น. การเตรียมต้นแม่พันธุ์ไม้ผลเพื่อการขยายพันธุ์ (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี) 
14.00 - 15.30 น. การเพาะเมล็ด ปักชำ และตอนกิ่ง (อ.วันชาติ นิติพันธ์)
15.30 - 16.30 น. การติดตา (อ.วันชาติ นิติพันธ์,อ.สรศักดิ์ ตรีอินทอง)

วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

09.00 - 11.00 น. ต้นตอและการนำมาใช้ประโยชน์ (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)
11.00 - 12.00 น. การสร้างมาตรฐานของกิ่งพันธุ์ในเชิงธุรกิจ (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 -14.00 น. การต่อกิ่ง การทาบกิ่ง (อ.วันชาติ นิติพันธ์, สรศักดิ์ ตรีอินทอง) 
14.00 - 17.00 น. เยี่ยมชมโรงเรือนเพาะชำและแปลงสาธิตการขยายพันธุ์ไม้ผล และสรุปผลการฝึกปฏิบัติ (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี,อ.วันชาติ นิติพันธ์)

ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,400 บาท
โอนเงินเข้าบัญชีในนาม ศูนย์วิทยาการพืชสวน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 769-252181-2 หลังจากโอนเงินกรุณาส่งหลักฐานการโอนแนบมาพร้อมกับใบสมัครส่งมาทาง E-mail [email protected] หรือทางโทรสาร 034-351 889 ต่อ 105 และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรม
หมายเหตุ รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น. และ 14.00 น.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนความเห็น (0)