วันที่ 30 พ.ย.49  ผมไปรับประทาน working lunch กับ ดร. จิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา,  ดร. วิชิต  สุรพงษ์ชัย,  คุณองค์อร  อาภากร ณ อยุธยา,  และคุณสุภาภรณ์  คุณปรเมศร์ แห่งมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

         สถานที่นัดพบและรับประทานอาหารคือที่วังแดง  อันเป็นสำนักงานทรัพย์สินฯ   เป็นสถานที่ที่ผมชอบมากเพราะมีต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นมาก มีต้นมะพร้าวสูงมาก  อายุไม่ต่ำกว่า 60 ปี 3 ต้น   ภายในอาคารก็โอ่โถงและปรับปรุงอย่างดีมาก

         ท่านจิรายุนัด ดร. วิชิตและผมไปคุยเรื่องงาน CSR ของธนาคารไทยพาณิชย์   ซึ่งจะมอบให้มูลนิธิสยามกัมมาจล (Siam Commercial Foundation) ดำเนินการ   ผมจะเข้าไปเป็นกรรมการด้วยคนหนึ่งและจะจัดให้มูลนิธิฯ มีเจ้าหน้าที่บริหารงานอย่างมืออาชีพ   ตรงกับความเชื่อของผมพอดีว่ามูลนิธิที่ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์นั้น   ต้องมีการบริหารงานอย่างจริงจังหรืออย่างมืออาชีพ

         ผมยิ่งมีความสุข   ที่ตกลงกันว่า theme สำคัญของมูลนิธิฯ คือ Youth Development หรือการพัฒนาเยาวชน   โดยมองการพัฒนาเยาวชนแบบกว้าง  ลึกและเชื่อมโยงได้ไม่มีที่สิ้นสุด   แต่เราจะค่อย ๆ ทำ   ไม่รีบร้อน

        ที่สำคัญ  จะใช้ "ยุทธศาสตร์ต่อยอด"  คือหาความสำเร็จเล็ก ๆ ที่มีคนทำอยู่แล้วจำนวนมาก   มาเชื่อมโยงและต่อยอดซึ่งกันและกัน   เพื่อยกระดับความสำเร็จในการพัฒนาเยาวชนของประเทศให้เกิดผลจริง ๆ

         ตกลงกันว่า  มูลนิธิสยามกัมมาจลจะไม่เน้นการให้ทุน   แต่จะเน้นสนับสนุนกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่าย   เชื่อมโยงความสำเร็จ  เชื่อมโยงคนทำจริง  ทำต่อเนื่อง  ทำถูกแขนง   จะมีการเชื่อมโยงแบบเลือกสรร   จะไม่ตกหลุม "ของปลอม"

         เราคุยกันถึงจุดเน้นที่การสร้างเยาวชนที่มีจิตสาธารณะ   ทำเพื่อผู้อื่น   ทำกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อขัดเกลาจิตใจของตนเอง   เราจะใช้กิจกรรมอาสาสมัครเป็นตัวนำสำหรับกิจกรรมพัฒนาเยาวชน

         เราจะเน้นกิจกรรมที่เยาวชนคิด  ริเริ่ม  และดำเนินการกันเอง   ผู้ใหญ่เป็นที่ปรึกษา  เป็นกองเชียร์   จะดูผลที่ผลงานอาสาสมัครและที่ความสามารถสร้างผลงานได้ด้วยตนเองของเยาวชน   ดูที่การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

         เราหวังว่าปรากฏการณ์ใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในเวลา 5 -10 ปี ก็คือ  ปัญหาวัยรุ่นของประเทศไทยลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน   เราหวังว่าการดำเนินการของมูลนิธิสยามกัมมาจลและภาคี   จะสร้าง "ผู้ใหญ่" ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณภาพให้แก่สังคมในระยะยาว

         งาน CSR ของธนาคารไทยพาณิชย์จึงมุ่งหวังที่การสร้างสรรค์สังคมในภาพรวม  ในระยะยาวเป็นหลัก   ไม่ใช่มุ่งสร้างภาพของธนาคาร

วิจารณ์  พานิช
 2 ธ.ค.49