"ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน" จากมุมมอง ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช บรรยายในงาน มมส.วิจัย ครั้งที่ ๑๔


วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๑๔ ผมไม่มีโอกาสได้ฟังบรรยายพิเศษในฐานะองค์ปาฐก เรื่อง "๕๐ ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาควรเป็นอยู่เพื่อมหาชน" เพราะขณะนั้นอยู่ในเวทีประจำปีของครูเพื่อศิษย์อีสานประจำปี (อ่านได้ที่นี่และที่นี่)  วันนี้ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ท่านได้เผยแพร่สไลด์และเสียงบรรยายใน G2K  (ที่นี่)  เพื่อจะได้เรียนรู้และนำเอาคำแนะนำไปขับเคลือน Social Engagement University  จึงจะจับประเด็นไว้ในบันทึกนี้ ... เผื่อจะมีประโยชน์กับผู้สนใจต่อไป

 เกริ่นนำ

 • ท่านเกริ่นนำด้วยการเล่าถึงหนังสือชื่อ Tailspin ที่ท่านเคยแนะนำไว้ในบันทึกที่นี่  หนังสือนี้บอกว่า ตอนนี้อเมริกากำลัง "ควงสว่าน" หรือถดถอยลงตามลำดับในช่วง ๕๐ ปีที่ผ่านมา เนื่องเพราะระบบใหม่ที่ยกย่องความสามารถเป็นใหญ่ (meritocracy) ที่สร้างขึ้นแทนระบบเดิมที่ยกกลุ่มคนรวยเป็นใหญ่ (aristocracy) กลายเป็น new aristocracy ที่ทำให้เกิดการสั่งสมอำนาจของกลุ่มคน จนทำให้
  • อัตราความยากจนสูงเป็นอันอับ ๓ ของ รองจากตุรกีและอิสรเอล (ในกลุ่มประเทศไออีซีดี)
  • ๑ ใน ๕ ของเด็กอเมริกัน อยู่ในสภาพที่ "ไม่มีความมั่นคงทางอาหาร"
  • ระบบการเมืองที่ออกแบบดี แต่กลับทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำมากขึ้น ไม่ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ... (เพราะคนไม่ดี) 
  • ท่านตั้งคำถามว่า นั่นคือการ คอรัปชั่นเชิงระบบหรือไม่??????  
 • ปัญหาคือ ประเทศไทยกำลังทำตามอเมริกา  สิ่งที่เรากำลังพัฒนาอยู่ตอนนี้คือ meritocracy  และการเมืองที่เรียกกันว่า "ประชาธิปไตย" ใช่มั่งไปเหมือนอเมริกาไหม....  
 • ท่านสรุปช่วงเกริ่นนี้ ทำนองว่า  สิ่งที่สำคัญอันจะทำให้เราแตกต่างไม่เหมือนอเมริกาก็คือ การสร้างคนของมหาวิทยาลัย ที่จะจบไปเป็น "ผู้มีปัญญาที่พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน"  

อุดมศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑

 • อุดมศึกษาในปัจจุบัน ไม่เหมาะสมต่อยุคสมัยแล้ว เพราะ 
  • แพงเกินไปแล้ว 
  • ตอนนี้มี MOOCs เข้ามาแทนที่ (Disruptive) ซึ่งถูกกว่ามาก
  • ที่อเมริกา หลักสูตร ๔ ปี เรียนจบเพียง ๓๐ เปอร์เซ็นต์ 
  • ในอเมริกา มหาวิทยาลัยเริ่มปิดตัวลงจำนวนมาก 
  • คนอเมริกาตอนนี้ ไม่ค่อยเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแล้ว จะเรียนอย่างอื่นที่สามารถนำไปทำงานได้ 
  • การจบมหาวิทยาลัย ทำให้คนเป็นหนี้สินจำนวนมาก ทำให้ตอนนี้ การเรียนจบมหาวิทยาลัยไม่ใช่สิ่งสำคัญของชีวิตแล้ว 
 • ทางรอดของมหาวิทยาลัย 
  • ต้องไม่อยู่กับโหมดวิชาการแบบเดิมๆ ที่สอนคนเฉพาะความรู้ทางทฤษฎี แล้วให้ออกไปทำเอง  แม้ว่าโหมดวิชาการแบบเดิมจะสร้างพวกเราที่ประสบความสำเร็จมาแล้วมากมาย
  • ต้องไม่อยู่กับโหมดวิจัยแบบเดิมๆ ที่วิจัยในห้องแลป 
  • ต้องเปลี่ยนไปเป็นความร่วมมือกับสังคม เป็นหุ้นส่วนสังคม  หรือ Engagement ซึ่งขณะนี้เป็นแนวทางของโลก เป็นเทร็นของโลก 
  • มหาวิทยาลัยต้องไม่ใช่แค่ Change แต่ต้อง Transform  
  • มหาวิทยาลัยต้องเปลี่ยน "วิชาการสู่วิชาการ" ไปเป็น "วิชาการสู่การปฏิบัติ" จะต้องสร้าง new platform ของการทำงานวิชาการ 
  • New Platform ของอุดมศึกษาแบบใหม่ จากเดิมที่ มีสี่ด้าน ได้แก่ ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่มองที่ตนเองเป็นหลัก เปลี่ยนไปเป็นมองที่ คุณค่าที่มหาวิทยาลัยทำต่อสังคม  ดังนั้น อาจมองใหม่ว่า 
   • ผลิตบัณฑิต -> สร้างพลเมืองคุณภาพสูง
   • วิจัย -> สร้างนวัตกรรม 
   • บริการวิชาการ -> ร่วมพัฒนาบ้านเมือง
   • ทำนุบำรุงฯ -> ธำรงความดีงาม (Inetgrity) 
  • ให้อาจารย์มหาวิทยาลัย หมั่นตีความคุณค่าของมหาวิทยาลัยต่อสังคม 
ยุคประเทศไทย ๔.๐
 • ท่านกล่าวถึงสไลด์ของ ศ.วิจิตร ศรีสะอ้าน ที่นำเสนอถึงสภาพปัจจุบันของประเทศไทย ดังนี้ 
  • รายได้ปานกลาง
  • เหลื่อมล้ำสูง
  • คอรัปชั่นมาก
  • ขัดแย้งรุนแรง
  • ปัญหาสำคัญคือ (... ไม่ขนาดนั้นมั้งครับ)
   • ทุนมนุษย์อ่อนด้อย
   • ทุนสังคมอ่อนแอ
   • ทุนธรรมชาติเสื่อโทรม
   • ทุนคุณธรรมจริยธรรมเสื่อมทราม 
 • ไทยแลนด์ ๔.๐ 
  • ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
  • ต้องขับเคลื่อนไปสู่ชนบท ลดความเหลื่อมล้ำ 
  • ต้องดูแลธรรมชาติ 
  • ปราบโกงและสร้างความสามัคคี
 • มหาวิทยาลัย ๔.๐
  • ต้องสนองยุทธศาสตร์ชาติ เชื่อมโยงประเทศไทย ๔.๐
   • รัฐบาลต้องการให้มหาวิทยาลัยเป็นหัวรถจักรในการขับเคลื่อนประเทศ
   • ไม่ใช่แค่ทำพันธกิจ ๔ ประการแบบเดิม 
  • เน้นเรื่องสร้างคนดี คนเสียสละ เพื่อสังคม 
  • การจัดการเรียนรู้เปลี่ยน 
   • ต้องจัดการเรียนรู้เพื่อนำไปปฏิบัติ 
   • สร้างความรู้ -> สร้างคุณค่า 
   • เพื่อส่วนรวม 
   • บูรณาการ
มหาวิทยาลัยหุ้นส่วนสังคม (Social Engagement University)
 • มหาวิทยาลัยกับสังคมต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน 
 • วิชาการในยุคนี้ต้อง Engagement กับชีวิตจริง ไม่ใช่วิชาการเพื่อวิชาการ ต้องเป็นวิชาการเพื่อชีวิตจริงๆ ทั้งด้าน การค้า เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ 
 • ขณะนี้ประเทศไทยได้ก่อตั้ง Thailand Engagement เรียบร้อยแล้ว 
 • หลักการสำคัญของ Social Engagement คือ 
  • ร่วมกันทำ  ไม่ใช่มหาวิทยาลัยเป็นผู้คิดแล้วให้ชาวบ้านทำ 
  • เกิดประโยชน์ร่วมกัน  มหาวิทยาลัยได้เงิน ได้งาน ได้งานวิจัย ได้เพื่อน  ฝั่งชุมชน ธุรกิจ ราชการ ก็ต้องได้รับประโยชน์ด้วย หรือหลายที่มีการร่วมทุนกัน  เช่น มรภ.อุตรดิตถ์ ที่มีหน่วยงานราชการต่างๆ เอางบประมาณมาให้ทำ 
  • ได้เรียนรู้ร่วมกัน มหาวิทยาลัยและสังคมได้เรียนรู้ร่วมกัน 
  • เกิดผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรมต่อสังคมและชุมชน 
 • กระบวนทัศน์ต้องเปลี่ยนไป 
  • ไม่ใช่การไปช่วยเหลือสังคม เป็นการไปเป็นร่วมกัน เป็นหุ้นส่วนกัน 
  • ไม่ใช่ความสัมพันธ์แนวดิ่ง แต่เป็นความสัมพันธ์แนวราบ สองทาง 
 • ท่านยกตัวอย่าง Public Engagement  ของอังกฤษ ที่ท่านไปดูงาน 
  • ที่อังกฤษเรียกว่า Public Engagement  บ้านเราเรียก Social Engagement
  • เขามี Framwork ของการทำงาน ดังภาพสไลด์นี้ 
   • ร่วมมือกัน
    • ร่วมมือด้านการวิจัยและการศึกษา
    • มีกิจกรรมร่วมกันที่ทำให้มีการพูดคุย งานเทศกาลทั้งหลายมหาวิทยาลัยไปร่วมด้วย  เกิดการคุยกันแบบเท่าเทียม (Dialouge)
    • มีการประสานงานการจัดประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่ไม่เฉพาะในวงวิชาการ 
    • มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านต่างๆ เพื่อคนทั่วไป 
   • บูรณาการโครงสร้างพื้นฐาน
    • บูรณาการทั้งยุทธศาสตร์และการประเมิน
    • บูรณาการทรัยพยากร ฝ่ายบริหารมีการดูแลอุดหนุนทรัพยากร เพื่อให้เกิดการจัดหาและใช้ทรัพยากรต่างๆ ร่วมกันอย่างเหมาะสม
    • บูรณาการความคิด ความต้องการ และทุนภายจากภายนอกมหาวิทยาลัย
    • มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้คนในมหาวิทยาลัยไปทำวิจัยและวิชาการเพื่อชุมชน
   • บูรณาการแหล่งเรียนรู้หรือกระบวนการสร้างบัณฑิต 
    • หลักสูตรบูรณาการกับสังคม แหล่งเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้ เรียนรู้บนฐานปัญหาสังคม ฯลฯ 
    • นิสิตจิตอาสาเพื่อสังคม เรียนรู้ผ่านการบริการสังคม 
    • แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมและชุมชน 
   • เรียนรู้ร่วมกัน 
    • สะท้อนการเรียนรู้ 
    • ร่วมกันประเมินผลการเรียนรู้ 
    • ร่วมกันประเมินผลกระทบต่อสังคม 
นวชาลาอุดมศึกษาไทย
 • นวชาอุดมศึกษาไทย หมายถึง New Platform ของการอุดมศึกษาไทย  
 • พันธกิจ ๔ ประการ ได้แก่ 
  • สร้างพลเมืองคุณภาพสูง
  • สร้างนวัตกรรม
  • ร่วมกันพัฒนาสังคมและชุมชน 
  • ธำรงความดีงาม 
 • ต้องมี 2I 2E 1C ได้แก่
  • Integration 
  • Innovation 
  • Engagement
  • Entrepreneur
  • Callaboratoin 
 • ต้องเคลื่อนจาก "ภายในรั้วมหาวิทยาลัย" ไปสู่ "พื้นที่นวัตกรรม" (Innovative Zone) ต้องมี ๓ หุ้นส่วนมาร่วมกัน ได้แก่ 
  • ภาครัฐ 
  • ภาคเอกชน ชุมชน วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ และ
  • ภาควิชาการ 
 • การมีพื้นที่นวัตกรรม หรือ Innovation Zone หมายถึง พื้นที่ๆ สามารถทำมาหากินได้  โดยมหาวิทยาลัยจะต้องออไปสู่พื้นที่ๆ ไม่ใช่ Compfort Zone ของตนเอง  เป็นพื้นที่ๆ ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือชุมชน สังคม คุ้นเคยมากกว่า 
 • ท่านยกตัวอย่างการไปศึกษาดูงานที่จีน แสดงพื้นที่ใหม่ของการทำงานของมหาวิทยาลัย 
  • Open University  เป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ๘ แห่งมาทำงานร่วมกัน
   • ออกทุนร่วมกัน ก่อตั้ง สมาคมออกแบบอุตสาหกรรมแห่งประเทศจีน มีเงินทุนจากรัฐบาลมาสนับสนุน 
   • สร้างเมืองแห่งนักออกแบบ สร้างเมืองแห่งดีไซเนอร์ 
   • สร้างหลักสูตรปริญญาโท เพื่อสร้างนวัตกรรมต่างๆ เช่น 
    • ระบบควบคุมโดรน
    • ผลิตแสงจากสิ่งมีชีวิต กินไฟน้อยมาก
    • พาหนะแบบล้อเลื่อนยืน
  • บริษัทเอกชนและมหาวิทยาลัยและรัฐบาลร่วมกัน สร้างพื้นที่ Innovation Zone ทำงานร่วมกัน 
ปรับโฉมอุดมศึกษาไทย
 • ปรับวิชการไปสู่ วิชาการข้ามแดน 
  • ข้ามพื้นที่ ข้ามรั้วมหาวิทยาลัย 
  • ข้ามแดนตนเอง ไปสู่แดนสังคม 
  • ข้ามอดีต ไปสู่อนาคต
  • ข้ามวิชา ไปสู่สหวิทยาการ
  • ฯลฯ
 • การเรียนรู้และผลิตบัณฑิต
  • Learning science  หรือ ศาสตร์ว่าด้วยการเรียนรู้ บอกว่า 
   • การเรียนรู้ที่แท้จริง ไม่ได้เกิดจากการถ่ายทอด แต่เกิดจากการปฏิบัติ 
   • การเรียนรู้ที่ดี ต้องได้เรียนจากการปฏิบัติและได้สะท้อน (Reflection) 
    • วงการศึกษาไทย เข้าใจผิดว่า การได้ชิ้นงานและตอบคำถามได้นั้น เป็นความสำเร็จ  แต่ความจริง ผู้เรียนต้องสามารถ อธิบายทฤษฎีได้ คือคิดได้ 
   • Engagement Platform จะทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ลึกขึ้น เพราะได้เรียนรู้จากของจริง สถานการณ์จริงๆ 
  • นิสิตมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับการศึกษา ว่า ตนเองมารับความรู้ ที่ถูกทั้งอาจารย์และนิสิตจะต้องเป็น Co-Creator คือมาร่วมกันสร้างความรู้  การศึกษาในยุคนี้ต้องมี Co-Creator หลายๆ แบบ ตัวอย่างเช่น 
   • สหกิจศึกษา 
   • การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม (Service Learning) -> เป็นอยู่เพื่อสังคม
   • ฯลฯ
  • สิ่งสำคัญที่สุดคือ Inspiration  คือแรงบันดาลใจ  งานวิจัยพบว่า การกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจด้วยผลประโยชน์ส่วนรวม ทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีกว่าการกระตุ้นผลประโยชน์ตัวเอง
  • นิสิตนักศึกษาต้องได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพราะนิสิตมีไฟ มีแรงบันดาลใจมาก 
 • งานวิจัย  จะต้องเปลี่ยนจากแค่ Impact to peer ไปเป็น 
  • impact to peer
  • impact to student
  • impact to social
 • งานบริการวิชาการ ต้อง 
  • ต้อง Engagement เชิงระบบด้วย ไม่ใช่แค่ไปไม่กี่คน ไปเพียงบางส่วน แต่ควรไปอย่างมีระบบ
   • นิสิตได้ฝึก ได้เรียน 
   • อาจารย์ได้ผลงานวิจัยด้วย 
   • ชุมชนหรือสังคมได้ประโยชน์ 
  • ระดมสรรพกำลังทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ฯลฯ 
  • ร่วมกันทำแผนระยะยาว  มีส่วนที่ร่วมกันมองว่าไม่ได้เกิดขึ้นเร็ว แต่ใช้เวลาหลายปี 
 • การธำรงความดีงาม 
  • เปลี่ยนจากการสั่งสอน ไปเป็นการเรียนรู้คุณธรรม ความดี จากการปฏิบัติ 
  • งานอาสา ทำประโยชน์เพื่อสังคม 
  • ธำรงความดีในทุกกิจกรรมทุกภารกิจ เช่น การช่วยกันทำงาน การเผื่อแผ่ผลงาน ฯลฯ 
 • ปรับระบบ
  • มหาวิทยาลัยต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบ มีหน่วยงานรับผิดชอบ มีแผนยุทธศาสตร์ 
  • ต้องทำงานตามความต้องการของประเทศไทย เอาความต้องการของสังคมและชุมชนเป็นหลัก ไม่ใช่ทำงานตามความถนัดของตนเอง 
  • ต้องทำงานร่วมกัน บูรณาการกันอย่างหลายสาขา  หรือบางครั้งต้องร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น  หรือบางทีต้องใช้คนระดับโลก มหาวิทยาลัยระดับโลก 
  • มีฝ่ายบริหารระดับรองอธิการด้าน Engagement 
  • ปรับปรุงระบบให้รางวัล (reward system) เช่น ผลงานวิชาการบริการรับใช้สังคม ต้องปรับให้เอื้อ ฯลฯ
 • ส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคธุรกิจ 
  • ท่านยกตัวอย่าง ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่สามารถ ทำงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน จนเกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนมากมาย และสามารถได้ผลงานวิจัยจนได้รับตำแหน่งวิชาการ เป็นศาสตราจารย์ด้านการวิจัยอาหารทะเล 

 • ส่งเสริมระบบประเมินเพื่อพัฒนาและการเรียนรู้ร่วมกันอย่างจริงจัง 
สรุปสิ่งที่ต้องมีสำหรับ Social Engagement University

จะต้องมี/สร้าง
 • Engagement Culture
 • Engagement Structure
 • 2I2E1C Platform หรือ IIEEC Platform
 • Transoformation Management; National & Institution Levels
 • Thailand 4.0 as End, University 4.0 as Means
 • Focust/Directed Scholarship แบบ IIVE คือ
  • Integration
  • Innovation
  • Value creation
  • Entrepreneurship
 • ทั้งหมดที่กล่าวมา ต้องตั้งอยู่บนฐานของสังคมไทย ซึ่งจะสำเร็จได้ด้วยการ "ร่วมมือกันสิบทิศ"

(ขอบคุณภาพจาก เฟสบุ๊คมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คลิกที่นี่)
หมายเลขบันทึก: 656257เขียนเมื่อ 24 ตุลาคม 2018 01:51 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 ตุลาคม 2018 06:32 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

..ทำอย่างไร..อุดมการณ ์..บนแผ่นกระดาษ ที่วาดไว้ จะเป็นจริง..หาก..ไม่มีการปฏิบัติ ขับเคลื่อน..ให้…เกิด

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี