เวที PLC พูนพลังครูเพื่อศิษย์อีสาน ปี ๒๕๖๑ (๑)


วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ มีเวที PLC พูนพลังครูเพื่อศิษย์อีสาน ที่จัดต่อกันมาเป็นปีที่ ๕ ปีนี้จัดที่ ห้อง Coworking Space อาคารราชครินทร์ ม.ใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กิจกรรมปีนี้ พิเศษที่สุดที่ได้รับความเมตตาจาก ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช มาให้กำลังใจครูเพื่อศิษย์ ...  ผม AAR หลังกิจกรรม ว่า เรามีพลังมหาศาล ที่จะขับเคลื่อนงานนี้ต่อไป ขยายผลออกไปให้เร็ว

มีคุณครูเพื่อศิษย์ตอบรับและมาร่วมด้วยความสมัครใจ (สำรวจและแจ้งข่าวกันทางกลุ่มไลน์ "ครูเพื่อศิษย์อีสาน") ๑๕ ท่าน ศึกษานิเทศก์ ๓ ท่าน ผู้อำนวยการโรงเรียน ๒ ท่าน รวมทั้งสิ้น ๒๐ ท่าน  ศาตราจารย์ท่านมีเวลาเพียง ๓๐ นาที ก่อนจะขึ้นบรรยายเป็นองค์ปาฐกในงาน มมส.วิจัย #14  กิจกรรมจึงรวบรัดตัดตอนอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ได้ความทรงจำและคำแนะนำสำหรับการไปทำต่ออย่างชัดเจน


ปีนี้ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ท่านให้เกียรติมาให้กำลังใจและต้อนรับ ศาตราจารย์ นพ.วิจารณ์ ด้วย นับเป็นสิ่งที่ควรจะบันทึกภาพไว้ในความทรงจำ

ช่วงเล่าให้ ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช ฟังผมเล่าให้ท่านฟังว่า เราทำเวที PLC ครูเพื่อศิษย์อีสาน ปีนี้เป็นปีที่ ๕ และสรุปให้ท่านฟังว่า ตอนนี้เราได้ประกาศมอบโล่รางวัลครูเพื่อศิษย์อีสานไปแล้วทั้งหมด

 • ปีนี้เราตั้งกลุ่มขับเคลื่อนอิสระ "ฅนค้นครู" ขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ เนื่องจากงานทีมงาน CADL ของเรา ตอนนี้ได้ลาออกไปทำงานในที่ต่างๆ กัน  คุณก้อย อริสา ไปอยู่ที่อเมริกา คุณนายดอกอ้อ ไปเป็นเจ้าของร้านอาหาร คุณน้ำสุนิสา ไปเป็นเลขานุการ ผอ.โรงพยาบาลที่สกล น้องโอ๊คไปเป็น อาจารย์โอ๊คที่  มรภ. ที่เหลืออยู่ก็คือ ผม เสือ และอุ้ม โดยได้รับความช่วยเหลือจากคุณดาว อรทัย 

 • คุณครูเพ็ญศรี ใจกล้า จากโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กับโมเดลการหสอนแบบ Active Citizen โดยใช้ 3PBL  วันนี้ท่านมานำเสนองานใน มมส. วิจัย ด้วยครับ 
 • ครูเพ็ญศรี กานุมาร โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรพ์  กับโมเดลการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานบนฐานบริบทโรงเรียน 
 • คุณครูตุ๋ม ศิริลักษณ์ ชมภูคำ ครูขวัญศิษย์ ๑ ใน ๑๐ ครูต้นแบบของ BJC  ขยายผลไปได้แล้วพอสมควร กับ กระบวนการแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ด้วยกระบวนการ ๖ ขั้นและนักเรียนจิตอาสา 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียนมีสุข อ.กะนวน จ.ขอนแก่น คุณครูไพฑูรย์ แวววงศ์  รูปแบบการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ ให้อ่านออกเขียนได้ภายใน ๒ เดือน ของท่าน กำลังขยายผลไปอย่างรวดเร็ว ด้วยกลไกของการบรรจุให้เป็น ๑ ในการอบรม "คูปองครู"
 • คุณครูอ๋อย อัจฉราวรรณ ภิบาล  กับโมเดลการสอนภาษาอังกฤษด้วยฉลากขนม  ตอนนี้ท่านขยายไปสู่การจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสั้น  สืบค้นผลงานท่านไม่ยากเลย ...
 • คุณครูสุทิน สุทธิเจริญ จากโรงเรียนนาเชือกวิทยาคม ตารางมหัศจรรย์ ของท่านที่ใช้สอนภาษาไทยใน ๑ ใน ๓ ของเวลาสอนปกติของท่าน คือ BP ที่รอการขยายผลต่อไป 
 • คุณครูคเณศ ดวงเพียราช  จากโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร เทศบาลเมืองมหาสารคาม  กับโมเดลการสอนให้เด็กปฐมวัย มั่นใจและกล้าแสดงออก 
 • คุณครูภาวนา ดวงเพียราช  จากโรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี  กับโมเดลการสอนด้วยประสบการณ์ตรงของเด็ก โมเดลรูปดาว (คุณก้อยถอดบทเรียนไว้นานมากแล้ว)
 • คุณครูกุ้ง สุกัญญา มะลิวัลย์  คุณครูแนะแนวโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม  กับโมเดลกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา นำมาพัฒนาภายในเด็กๆ  
 • คุณครูจีรนันท์ จันทยุทธ โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม อบจ. มหาสารคาม กับโมเดลการสอนแบบอุปนัย 
 • คุณครูสุริยนต์ ฉีมพลี โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิททยาคาร เทศบาลเมืองมหาสารคาม กับการสอนวรรณคดี ๑๒ ขั้นตอน ตอนนี้ท่านเป็น ๑ ในวิทยากรขยายผลของเรา  
 • คุณครูจิตลัดดา ภวภูตานนท์ โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด สพป.มค.๑ กับโมเดลการสอนแบบใยแมงมุม (อ่านที่นี่)
 • คุณครูจันทร์เพ็ญ เทียงดาห์ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม กับโมเดลการสอนคิดด้วยการแต่งกลอน (อ่านที่นี่

ครูเพื่อศิษย์อีสานปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มี ๓ ท่าน ดังนี้

 • คุณครูกรรณนิการ์ จิตตภาวันท์ โรงเรียนโนนโพธิ์ศรี อบจ.ขอนแก่น  โมเดลการสอนแบบก้าวทีละขั้น (อ่านที่นี่)
 • คุณครูวรารัตน์ ภูเฉลิม โรงเรียนมะค่าพิทยาคม อบจ.มหาสารคาม  โมเดลการสอนภาคสนามของท่าน จะนำมาเผยแพร่อย่างละเอียดเร็วๆ นี้ครับ 
 • คุณครูฉวีวรรณ แก้วอรุณ โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทร์ สพป.มค.๑ วิธีการสอนแบบใส่ใจ ทั้งนักเรียนทั้งน้องๆ ลูกๆ ครูรุ่นใหม่ในโรงเรียน ได้รับการยอมรับจาก "ฅนค้นครู" เราจะไปถอดบทเรียนละเอียดมาเผยแพร่แน่นอนครับ 

บันทึกแรกนี้ขอจบไว้เท่านี้ก่อน บันทึกต่อไป จะมาสรุปสิ่งที่เราได้แลกเปลี่ยนกันในปีนี้  และสิ่งที่เราจะทำกันต่อเนื่องต่อไปครับศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ ได้เน้นย้ำว่า การศึกษาปฐมวัยนั้น คือหัวใจสำคัญหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา พัฒนาการศึกษา ท่านได้มอบหนังสือ ๒ เล่มให้ครูเพื่อศิษย์ปีนี้ ๓ ท่าน และมอบหมายให้ผมส่งรายละเอียดที่อยู่ของคุณครูทั้งหมดที่มาร่วมงานให้ท่าน ก่อนจากไปร่วมงาน มมส.วิจัย ท่านฝากโจทย์ไว้ว่า  ... จะทำอย่างไรให้คุณครูเพื่อศิษย์ แต่ละท่านไป "ก่อกระบวนการ" ขยายผล ความสำเร็จของตนออกไปให้ได้ ..... 

หมายเลขบันทึก: 652234เขียนเมื่อ 11 กันยายน 2018 09:28 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กันยายน 2018 14:26 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี