วันนี้มารู้จัก "เงินสดย่อย (Petty Cash)" บางคนก็ยังไม่รู้จัก ในฐานะกองคลังและพัสดุ ที่นำมาใช้ในมหาวิทยาลัย ก็เพื่อช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานและช่วยลดปัญหาความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงินของบุคลากร กองคลังฯได้นำมาใช้สำหรับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินซึ่งจะต้องใช้เวลาการเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในปัจจุบันจะต้องเข้าระบบ GFMIS อย่างเร็วที่สุดภายในเวลา  3-5 วัน จึงจะได้รับเงิน ดังนั้นกองคลังฯจึงนำระบบเงินสดย่อยในมาใช้มหาวิทยาลัยเพื่อให้บุคลากรได้รับเงินได้เร็วที่สุด ก็เลยขอต้องวงเงินเพื่อเป็นเงินสดย่อย ณ ปัจจุบันได้มีวงเงินสดย่อย จำนวน  450,000.- บาท ไว้ที่กองคลังฯ เพื่อใช้จ่ายในการเบิกเงิน มี  3  รายการเท่านั้น คือ

1.  เบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของบุคลากร

2. เบิกเงินค่าเล่าเรียนบุตร

3.  เบิกเงินค่าเช่าบ้าน

ที่เบิกเงินจากงบประมาณแผ่นดินโดยให้เตรียมเอกสารให้เรียบร้อยถ้าเป็นของหน่วยงานย่อยก็ได้ตรวจสอบและอนุมัติจากหน่วยงานย่อยมารับเงินสดย่อยได้ทันที่ ถ้าเป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดีให้กรอกใบฟอร์มเสร็จมายื่นที่กองคลังตรวจสอบและจะดำเนินการจ่ายเงินให้ทันที่ ถ้าวงเงินไม่เกิน  5,000.-บาท จ่ายเป็นเงินสด ถ้าเกิน 5,000.-บาท จ่ายเป็นเช็คทันที