การฝึกปฏิบัติงานของนิสิตสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร พะเยา นั้น ขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตปี 3 ที่จะขึ้นปี 4 และนิสิตปี 4 ที่จะขึ้นปี 5 ซึ่งเป็นการฝึกงานสาธารณสุขในชุมชน และการฝึกงานวิชาชีพ หากมีคำถามหรือข้อสงสัยใด สามารถสอบถามได้ที่ blog นี้ หรือติดต่อ อ.ภก.สุรเชษฐ นิรันตราภรณ์ โดยตรง