ปัจจุบันเกิดปรากฎการณ์ของการบรรจบกันขององค์ความรู้ 3 ด้านคือ การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management) การบริหารข้อมูลสารสนเทศทางธุรกิจ (Business Intelligence) และการบริหารผลการดำเนินงาน (Performance Management)

จากมุมมองทางธุรกิจ องค์ความรู้เหล่านี้มารวมตัวกันได้เนื่องจากตัวเชื่อมคือ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ทำให้บริษัทหรือองค์กรเอกชนต้องการแสวงหาความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อผลประกอบการที่ดีจากการสร้างคลังข้อมูลและความรู้ในองค์กร เพื่อให้พนักงานขององค์กรเป็น Knowledge Worker อย่างแท้จริง

ซึ่งนั่นก็หมายถึง การมีพนักงานที่มีความรู้เหนือกว่าคู่แข่งทางธุรกิจ การที่ผู้บริหารมีข้อมูลที่ชัดเจนกว่า ในการตัดสินใจทางธุรกิจ เชือว่าจะนำมาซึ่งผลทางธุรกิจ (Business Results) ที่ดีกว่าคู่แข่ง