ครั้งที่แล้ว  ได้กล่าวถึงเทคนิคการ warm-up  ข้อคิดและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน (5) ซึ่งมีท่านผู้สนใจได้อ่านและแสดงความคิดเห็นไว้  ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา  ตลอดทั้งการเติมต่อบันทึกในคราวตอไปด้วย  ท่านคือ  ดร. แสวง รวยสูงเนิน  ที่ได้ให้ข้อคิดกับครูอ้อยไว้หลายประการ  ซึ่งต้องขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

คราวนี้จะเป็นบันทึกของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ที่เน้นกิจกรรมที่มีความหมาย  ในการเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละแผนนั้น  ควรส่งเสริมกระบวนการกิจกรรมต่างๆให้แก่นักเรียน ด้วย  อาทิ

22.  การปฏิบัติกิจกรรมใดๆ  ในกระบวนการเรียนการสอน  ควรจัดให้ครบกระบวนการ  คือ  ใช้เวลาให้หนักไปในทางคิด วิเคราะห์  สรุปองค์ความรู้ ส่งเสริมการฝึกปฏิบัติ  แสดงผลในการปฏิบัติอย่างชัดเจน  และฝึกการประเมินตนเอง  รู้ตนเองว่ามีความสามารถอยู่ในระดับใด 

คุณสมบัติในข้อนี้  นักเรียนต้องได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้ด้วยตนเอง  รู้ตนเอง  ประเมินตนเอง  ควบคู่กับการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล  รู้จักการพิจารณา  ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลทุกครั้ง

23.  เนื้อหาที่เตรียมมาในแต่ละครั้งของแผนการจัดการเรียนรู้นั้น  ต้องมีเวลาและเนื้อหาที่เหมาะสม  และสอดคล้องกัน  มีความร้อยรัดกันไปตลอดเวลาของการนำเสนอในแต่ละครั้งของการเรียนการสอน  ครูผู้สอนมีความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมในแผนนั้นได้อย่างครบถ้วน  หากครูผู้สอนใช้เนื้อหามาก  แต่เวลาน้อย  ไม่สัมพันธ์กัน  นักเรียนก็จะเรียนแบบหนัก  นักเรียนไม่ได้ฝึกปฏิบัติเท่าที่ควร  จึงไม่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละครั้ง 

นักเรียนยังไม่ได้ฝึกทักษะปฏิบัติ  ไม่ได้ฝึกจิตพิสัย  ไม่ได้ฝึกคิดวิเคราะห์  และไม่ได้ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรอย่างชัดเจน

24.  ครูผู้สอนควรส่งเสริมนักเรียนที่ยังขาดทักษะในการคิดและการแสดงความคิดเห็น  โดยใช้กลวิธีหลายอย่าง 

เช่น  วิธีการคิดดัง .....เป็นการพูดแสดงความคิดเห็นที่เกิดขึ้นในตัวครูในขณะที่ทำงาน  หรือ  ขณะที่ขบคิดปัญหาจนกระทั่งได้คำตอบ 

หรือ  การใช้คำถาม  3 ระดับ  ช่วยแนะแนวทางในการคิด 

หรือ  การแสดงความคิดเห็นในเรื่องราวต่างๆรอบตัวอย่างมีหลักการและเหตุผล

การสาธิต  คือ  การนำความรู้ต่างๆที่มีอยู่ในหัว  ออกมาเชื่อมโยงกันเพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาต่างๆ

การใช้แผนภาพ  แผนผัง  แผนที่ความคิด  ทำเรื่องที่เป็นสัญญลักษณ์  หรือ นามธรรมให้เป็นสื่อรูปธรรมจับต้องได้

แสดงแบบอย่างการทำงานที่เป็นกระบวนการ  ให้เห็นอย่างชัดเจน

25.  การประเมินผล   ถือเป็นขั้นตอนที่สุดของการจัดการเรียนการสอน  ต้องมีการประเมินในทุกปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน  สาเหตที่นักเรียนไม่ประสบกับผลสำเร็จ  อาจจะเป็นเพราะ

ตัวครู.....การจัดการเรียนการสอนยังไม่ชัดเจน  ไม่ต่อเนื่อง  ความชำนาญในการสอน  ไม่มีมากพอ  ไม่โน้มน้าวให้สนใจ  การจัดชั้นเรียน  ยังไม่เข้าใจธรรมชาติของนักเรียนเท่าที่ควร  สื่อ..ยังไม่เหมะสม  อุปกรณ์ยังไม่พร้อม 

ตัวนักเรียน.....  ขาดความรู้พื้นฐาน  ต้องปรับพื้นฐานของนักเรียนให้ใกล้เคียงกัน  ไม่ใส่ใจ  หิว  หงุดหงิด  กังวลใจ  เครียด  เมื่อย  เหนื่อย  ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนเสมอ  ทำอย่างไรจึงจะจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนจนลืมปัญหาเหล่านี้ได้

สภาพแวดล้อม.....ร้อน  หนาว  แสงมากไปหรือน้อยไป  มีเสียงรบกวนมาก  ห้องเรียนอึกทึก  ไม่มีระเบียบ ฯ  ครูผู้สอนเห็นสภาพแล้ว  จะจัดการอย่างไร  ให้นักเรียนได้เรียนรู้แล้วประสบกับความสำเร็จในการเรียนการสอนให้มากที่สุด

26.  ถ้าประเมินแล้วนักเรียนก็ยังไม่ประสบกับความสำเร็จ  เพราะปัจจัยลบด้านใด  ให้ปรับปรุงแก้ไขในจุดนั้น  ทำกิจกรรมฝึกซ้ำย้ำทวนให้มาก  และหลากหลาย  ขึ้นอีก  แล้วประเมินผลใหม่  จนกว่าจะเป็นที่พอใจทั้งสองฝ่าย  พยายามให้มีร่องรอยแห่งความพยายามแล้วก็พอใจ

27.  นักเรียนแต่ละคนมีความถนัด  และมีศักยภาพในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน  ครูผู้สอนต้องฝึกให้นักเรียนรู้จักบูรณาการความรู้และประสบการณ์ด้านอื่นๆ  มาใช้ประโยชน์  เสริมกัน หรือชดเชยกัน  ต้องให้นักเรียนได้ทำงานกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์  และช่วยเหลือดูแลกัน  นักเรียนที่เรียนเก่งจะเป็นผู้ช่วยครูโดยอัตโนมัติ  และพวกเธอจะพยายามช่วยเพื่อนๆ จนสุดความสามารถ  เพราะผลงานของทุดคนส่งผลต่อภาพรวมของกลุ่ม  และที่สำคัญผู้ที่ทำงานจนเต็มสติกำลังจะได้รับการยอมรับนับถือจากทุกคน

ครูอ้อยหวังว่า  การนำเสนอประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้  จะนำประโยชน์มาให้ได้บ้าง  หากจะรู้ก็ต่อเมื่อนำไปปฏิบัติ  ได้ผลอย่างไร  มาเล่าสู่กันฟังให้ชื่นใจด้วยนะคะ