เนื่องจากวันที่ 28 พฤศจิการยน 2549 ที่ผ่านมาผมและคุณธราดล เทียนหอม(พี่ต้น) ได้เข้าประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิคในการแก้ปัญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย การประชุมครั้งนี้ไม่เหมือนกับการประชุมครั้งก่อนๆ โดยครั้งนี้มีการจัดแบบอภิปรายโดยให้ admin แต่ละคณะเล่าถึงปัญหาและอุปสรรคในการดูแลและจัดการระบบต่างๆ โดยมีคุณเบียร์ (เจ้าหน้าที่ของบริษัทลานนา)เป็นผู้ดำเนินรายการและตอบข้อซักถาม และมีการจดบันทึกปัญหาต่างๆ เพื่อดำเนินการปรับปรุงต่อไป โดยการประชุมครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 เรื่องใหญ่คือ
1. ชี้แจงสถานภาพระบบเครือข่าย NU Net ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข(การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็อยู่ในช่วงนี้ด้วย)    
2. การนำเสนอเว็บบอร์ดร้องเรียนสายตรงอธิการบดีใหม่ เพื่อให้สามารถควบคุมความเคลื่อนไหวของการใช้งานเว็บบอร์ดได้ดียิ่งขึ้น โดยเว็บบอร์ดใหม่นี้ได้ Link ไปยังอธิการบดีพบประชาคมออนไลน์ และได้จัดทำระบบ Login ก่อนเข้าใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแอบอ้างหรือโพสข้อความใส่ร้ายผู้อื่นโดยเจตนา
3. สิทธิประโยชน์การใช้งานที่จะได้รับจาก NU Mail ตัวใหม่ มีดังนี้
- เสรียรภาพของ NU Mail ที่เพิ่มขึ้น
-ใช้บริการได้ทั้งในรูปแบบของ Web-Base , POP3 , SMTP , IMAP4,WAP(PDA)
-Web base email ที่มีความเร็วสูงขึ้นในการใช้งาน
- มีขนาดพื้นที่ Mail Box ให้บริการ 5 GB ( 5000 MB ) ต่อคน
- สามารถแนบไฟล์ Attachment และขนาดของจดหมายได้ 20 MB ต่อฉบับ
- ขนาดการับ- ส่ง e-Mail ภายนอกมหาวิทยาลัย ส่งได้ความสามารถของผู้รับ

ช่วงบ่ายเป็นการอบรมการใช้ Outlook 2003