องค์กรที่ดี(Good organization)

         องค์กรที่ดีที่ผู้เขียนตั้งหัวข้อไว้นี้ ไม่ได้มีบัญญัติไว้ในตำราของการบริหารองค์กรใดๆ แต่ผู้เขียนรวบรวมสิ่งที่องค์กรที่ดีควรจะเป็นซึ่งผู้บริหารควรคำนึงและไปให้ถึงจุดที่เป็นองค์กรที่ดีนั้น

         องค์กรที่ดีควรเป็นอย่างไร

         1.    มีผู้นำที่ดี มีความสามารถพาองค์กรบรรลุภารกิจ วิสัยทัศน์ มุ่งความสำเร็จในพันธกิจหลัก    http://gotoknow.org/blog/doctorchai3/61985        

            2.       มีหลักการบริหารถูกต้อง หน้าที่ทางการบริหารของผู้บริหารประกอบด้วย 1. การวางแผน(Planning) 2. การจัดองค์กร(Organizing) 3. การจัดคนเข้าทำงาน (Staffing) 4. การสั่งการ (Directing) และ 5. การควบคุม(Controlling) ซึ่งการควบคุมนี้จะรวมถึงด้านการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร (Evaluation) ด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้บริหารจะตระหนักว่าว่าหน้าที่การจัดการมีองค์ประกอบต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาแล้ว แต่ก็ให้ความสำคัญกับการวางแผน ภาวะผู้นำ และด้านอื่น ๆ ที่มากกว่าการประเมินผลใช้

         3.    มีหลักการบริหารที่ดี( Good governance ) หรือมีธรรมาภิบาลในการจัดการ  หลักธรรมาภิบาล ( Good Governance) มาจากคำว่า ธรรมะ + อภิบาล หมายความว่าหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดีประกอบด้วยหลักพื้นฐาน6ประการดังนี้
                        1.หลักนิติธรรม ได้แก่การตรากฎหมาย กฏข้อบังคับต่างๆให้ทันสมัยและเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับทั้งผู้ออกกฏและผู้ปฏิบัติตามตลอดจนทุกคนในสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย
                        2.หลักคุณธรรมได้แก่การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ ตลอดจนมีความชอบธรรมในการใช้อำนาจ
                        3.หลักความโปร่งใสมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ไม่บิดเบือนหรือปิดบังบางส่วน
                        4.หลักความมีส่วนร่วมได้แก่การเปิดโอกาสให้ทุกคนในสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เราทำทั้งร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ไขและร่วมรับผิดชอบ
                        5.หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้นอกจากจะต้องมีความรับผิดชอบแล้วยังต้องสร้ากระบวนการให้หน่วยงานต่างๆมาตรวจสอบได้ว่าการทำงานของเราโปร่งใสจริง
                        6.หลักความคุ้มค่าได้แก่การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มเงิน คุ้ม เวลา คุ้มแรงงาน

         4.       มีการประเมินผลและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องโดยใช้มุมมองตามหลักBalanced scorecard(BSC)และKPI  Balance Scorecard จะทำให้เราได้เห็นภาพขององค์กรใน 4 มุมมอง และนำไปสู่การพัฒนาเครื่องมือวัดผล โดยวิธีการรวบรวมข้อมูลและนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ มุมมองทั้ง 4 ดังกล่าว ประกอบด้วย                        

                        1.       The Learning and Growth Perspective เป็นมุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโต เช่น การพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน, ความพึงพอใจของพนักงาน, การพัฒนาระบอำนวยความสะดวกในการทำงาน เป็นต้น       

                        2.       The Business Process Perspective เป็นมุมมองด้านกระบวนการทำงานภายในองค์กรเอง เช่น การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ , การจัดโครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ , การประสานงานภายในองค์กร, การจัดการด้านสายงานผลิตที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น    

                          3.       The Customer Perspective เป็นมุมมองด้านลูกค้า เช่น ความพึงพอของลูกค้า , ภาพลักษณ์, กระบวนการด้านการตลาด, การจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น     

                         4.       The Financial Perspective เป็นมุมมองด้านการเงิน เช่น การเพิ่มรายได้ , ประสิทธิภาพในการผลิตที่มีต้นทุนต่ำและมีการสูญเสียระหว่างผลิตน้อย, การหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำ เป็นต้น

   http://gotoknow.org/blog/doctorchai3/63471

        5.    มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี

      6.    มีกระบวนการจัดการความรู้ในองค์กร( knowledge management )อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสร้างนวัตกรรมใหม่ให้แก่องค์กร http://gotoknow.org/blog/doctorchai5/56414

     7.    การบริหารมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์( Result base management )

          8.    มีการเชื่อมต่อองค์กรเครือข่ายและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วาะแห่งการปฏิรูประบบสาธารณสุขและการประกันสุขภาพแห่งชาติ

คำสำคัญ (Tags)#บทความ#สร้างสรรค์

หมายเลขบันทึก: 65089, เขียน: 04 Dec 2006 @ 11:01 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 13:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (0)