พัฒนาการของแนวคิดเรื่องสัญชาติ

  Contact

  ความพยายามที่จะขจัด ปัญหาความไร้รัฐ ในประเทศไทย  
พัฒนาการของแนวคิดเรื่องสัญชาติ และความพยายามที่จะขจัด ปัญหาความไร้รัฐ ในประเทศไทย (Nationality developments in Thailand and efforts engaged by the Thai Government to reduce statelessness) ------------------ บทนำ ------------------ บทความนี้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยข้อเสนอของ UNHCR โดยมีข้อเสนอให้ผู้เขียนเขียนถึงประเด็นที่มีความสำคัญ ๓ ประการ กล่าวคือ (๑) พัฒนาการของสัญชาติในประเทศไทย (๒) ความพยายามของรัฐบาลไทยที่จะแก้ปํญหาความไร้รัฐของมนุษย์ในสังคมไทย และ (๓) ข้อท้าทายที่มีต่อรัฐบาลไทยในส่วนที่เกี่ยวกับปัญหาคนไร้รัฐคนไร้สัญชาติในประเทศไทย ที่มาของข้อมูลในการเขียนบทความนี้ ก็คือ งานวิจัยที่ผู้เขียนทำมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๕ มาจนปัจจุบัน [4] และงานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายซึ่งผู้เขียนเริ่มต้นทำอย่างจริงจังตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๗ จนถึงปัจจุบัน [5] วิธีการที่ดีที่สุดในการนำเสนอพัฒนาการของสัญชาติในประเทศไทย ก็คือ การนำเสนอแนวคิดเรื่องสัญชาติที่เป็นอยู่ในประเทศไทยโดยการนำเสนอวิวัฒนาการของกฎหมายที่เป็นพาหนะบรรทุก “สัญชาติ” เพื่อแจกจ่ายแก่บุคคลธรรมดาที่มีจุดเกาะเกี่ยวที่แท้จริงกับประเทศไทย ในประการต่อมา วิธีการที่ดีที่สุดในการนำเสนอความพยายามของรัฐบาลไทยที่จะแก้ปัญหาความไร้รัฐของมนุษย์ในสังคมไทย ก็คือ การนำเสนอกรณีศึกษาของคนจริงๆ ที่ประสบปัญหาความไร้รัฐความไร้สัญชาติในประเทศไทย

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In ปัญหาสถานะบุคคล

Post ID: 65074, Created: , Updated, 2012-06-17 22:04:38+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #ในประเทศไทย#ความพยายามที่จะขจัด#ปัญหาความไร้รัฐ

Recent Posts 

Comments (0)