ช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้ มีผู้มารับการรักษาเรื่องผิวแห้งและผิวหนังอักเสบจากผิวแห้งหลายคน ไม่ทราบว่าอาจเป็นจากปีนี้

อากาศแห้งมาก หรือการที่มีความชื้นในอากาศลดลงมาก (รอการพิสูจน์) ในรูปจะเห็นว่าฝ่ามือแห้งมาก </p><p style="font-size: 16pt; margin: 0in; font-family: 'Cordia New'"> </p><p style="font-size: 16pt; margin: 0in; font-family: 'Cordia New'">มือแห้ง</p><p style="font-size: 16pt; margin: 0in; font-family: 'Cordia New'"> </p>