กิจการเพื่อสังคม แนวทางลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

      

ยังอยู่ที่การประชุมสัมมนาวิชาการ 5th Engagement Thailand Annual Conference ที่ มศว. ประสานมิตร เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นะครับ

ตอน ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. คุณมีชัย วีระไวทยะ บรรยายเรื่อง กิจการเพื่อสังคม แนวทางลดความเหลื่อมล้ำในสังคม    ดู PowerPoint ได้ที่ ()   และฟังเสียงการบรรยายได้ที่ (

วิจารณ์ พานิช        

๑๑ ก.ค. ๖๑


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)