ทีม มมส. ในงาน NKM3

  • ภาพทีม มมส. พร้อมเสื้อ MSU-KM  ในงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 1-2 ธันวาคม 2549
  • จากซ้ายไปขวา รศ.ดร. อรรณพ วราอัศวปติ (Panda), ผศ.ดร. พิศมัย ศรีอำไพ (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์) คุณเอื้อของพวกเรา,  คุณวิชิต ชาวะหา (ผู้ออกแบบเสื้อทีม) และ คุณสุชานาถ บุญเที่ยง
  • เป็นภาพที่ทางเข้าสู่บริเวณแสดงนิทรรศการจำนวนถึง 42 บูธ โดยแบ่งเป็น 5 Zone