KM กับบริบทแห่งความเป็นไท ... โดย ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุญยเกียรติ ค่ะ

อาจารย์บรรยายให้ชาว KM ได้ฟัง ในเรื่องของความเป็น “ไท” ซึ่งมีคุณสมบัติของความเอื้ออาทรมาแต่อดีต และเมื่อมองที่บริบท หรือสิ่งแวดล้อมแห่งความเป็นไท อาจมองในเรื่อง วิถีไท คนไท สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่เอื้อให้เป็นไท สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นแบบไท และการเรียนรู้เพื่อความเป็นไท

จุดพอดี หรือจุดสมดุลในบริบทไท

  1. ความเชื่อมั่นในเรื่องวิทยาศาสตร์ กับเรื่องอื่นๆ เช่น บางเรื่องเชื่อมั่นที่เป็นวิทยาศาสตร์ แต่บางเรื่อง เช่น เรื่องทำมาหากิน อาจจะเชื่อมั่นในเรื่องไสยศาสตร์
  2. ความถือมั่นในเรื่องการพึ่งพาตนเอง กับการพึ่งพานอกตน เช่น เมื่อสุขอาจพึ่งพาเอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่ แต่เมื่อทุกข์ อาจต้องการพึ่งพาคนอื่น มากกว่าทำตัวให้อดทน อดกลั้น
  3. ความยึดมั่นในเรื่องความมั่นคง กับการเปลี่ยนแปลง เช่น บางเรื่องก็ต้องการความมั่นคง ความเป็นปึกแผ่น และจะยึดความเปลี่ยนแปลงแค่ไหน เพื่อความก้าวหน้า

เป้าหมาย KM ในบริบทแห่งความเป็นไท หรือการบริหารความรู้ โดยใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ

  1. KM เพื่อลดสิ่งปนเปื้อน ... มุ่งส่งเสริมความบริสุทธิ์
  2. KM เพื่อลดสิ่งรบกวนใจ ... มุ่งส่งเสริมความสงบสุข
  3. KM เพื่อลดความหลงผิด ... มุ่งส่งเสริมความมีวิชชา
  4. KM เพื่อลดข้อกังขา ... มุ่งส่งเสริมความมั่นใจ
  5. KM เพื่อลดข้อเย้ยหยัน ... มุ่งส่งเสริมกัลยาณมิตร

สุดท้ายที่อาจารย์ได้ฝากไว้ก็คือ อาจารย์เคยเข้ามาซึมซับสังคม GotoKnow จนอาจารย์มีความรู้สึกว่า ถ้าต้องการความสุข ก็ต้องเข้ามาใน GotoKnow ค่ะ