หลักสูตรสถานศึกษา เป็นสิ่งที่บุคลากรในสถานศึกษาใช้เป็นเครื่องมือในการ จัดการศึกษาให้กับผู้เรียน เพื่อหวังพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน หลักสูตร   เมื่อหลักสูตรมีความสำคัญต่อการสร้างอนาคตทางการเรียนรู้ของผู้เรียน จึงสมควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากบุคลากรทุกฝ่ายเพื่อให้ทันกับการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทุกขณะ ซึ่งโรงเรียนบ้านสระกระโจม ได้ตระหนักถึงการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา จึงได้ดำเนินการพัฒนาและมีผลการพัฒนาตามรายละเอียด ดังนี้