ประชุมซักซ้อมสร้างความเข้าใจ

๑.คำสั่งมอบหมายงาน                

              งานประจำส่วนใหญ่ให้รองผอ .ตัดสินใจ 

             ผอ.มุ่งกำกับนโยบายและวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนา                

              หัวหน้ากลุ่มให้ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับหน้าที่ หัวหน้าต้องมีหัวใจช่วยสนับสนุนงานทุกงานในกลุ่มได้                

             พนักงานราชการช่วยหลายงานให้แบ่งเวลาช่วยทุกคนตามที่หน .งานร้องขอห้ามเลือกปฏิบัติ                                

              หน.งานทุกคนเป็นผู้ประเมินพนักงานราชการ   เพื่อต่อสัญญา และขึ้นค่าตอบแทน                                                                    

                     การทำงานภายใต้อำนาจหน้าที่ไม่ก้าวก่ายกัน                                

                   การดำเนินการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นหน้าที่ของจนท.พัสดุและหัวหน้าจนท.พัสดุเท่านั้น                                

                   การจัดซื้อวัสดุให้ขออนุญาตผู้มีอำนาจก่อนเอาของมา   ยกเว้นกรณีเร่งด่วน เช่นรถยางแตกขณะเดินทาง                

            กรณีงานโครงการเฉพาะกิจจะมีการแต่งตั้งเพิ่มเติมเป็นตามลักษณะงาน

๒.การแทงหนังสือ                

           องผอ .หรือผู้ได้รับมอบหมายแทงให้หัวหน้ากลุ่ม                                

                    หน.กลุ่มแทงต่อให้งานในกลุ่ม                

                     กรณีแทงหนังสือผิดที่ให้นำมาหารือกับผู้แทงหนังสือพิจาณาทบทวนได้                 บางเรื่องที่กำกวบอยู่ได้หลายงานแล้วแต่มุมมอง ให้อยู่ในดุลพินิจผู้แทงหนังสือ ผู้รับให้นำไปปฏิบัติโดยไม่มีข้อแม้       เรื่องใหม่ ๆ ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนจะนำมาทำประกาศเพิ่มเติมประกอบคู่มือปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

๓.   ย้ำการทำงานแบบเป็นกระบวนงาน                

                    อ่านขั้นตอนให้เข้าใจ             กรณีเกิดปัญหาคาใจให้งัดคู่มือมาดูกัน ใช้หนทางแห่งปัญญา   อย่าใช้อารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวแบบอวิชชา

๔. เชิญประชุมกลุ่มงานเป็นรายกลุ่ม                

                     ผอ.จะเชิญประชุมเป็นรายกลุ่มต่อไป