เมื่อตอนที่แล้ว  ครูอ้อยได้นำเสนอข้อคิดในการจัดการเรียนการสอนไปแล้ว  มีคุณออตเข้ามาทักทายและบอกครูอ้อยว่าได้แอบนำไปใช้  ครูอ้อยเลยตอบเธอว่า  ดีใจที่แอบนำไปใช้

วันนี้มีข้อคิดและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนไปใช้ได้อีก    ดังนี้

11.  การฝึกเขียนถ่ายเสียงภาษาไทยเป็นอักษรโรมัน ช่วยให้นักเรียนมั่นใจในการใช้ภาษา  บอกเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเอง  และเป็นการฝึกคิดวิเคราะห์ที่ดี  ช่วยให้การเชื่อมโยงความรู้ของ 2 ภาษาแน่นหนาขึ้น  หลังจากการฝึกแล้ว  ควรจะหาโอกาสให้นักเรียนได้ใช้สิ่งที่เรียนรู้อยู่แล้วเป็นครั้งคราว  เพื่อให้ทักษะยังคงอยู่

****ให้นักเรียนใช้กาวติดตารางหลักเกณฑ์ฯและใบความรู้ไว้ในสมุดเพื่อใช้อ้างอิง

****เมื่อพบชื่อไทยที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษในบทเรียน  ในสื่อ  หรือตามสถานที่ทั่วไป  ควรนำมาให้นักเรียนฝักหัดวิเคราะห์  ตรวจสอบ  เพราะในขณะนี้  หลักเกณฑ์ใหม่ เผยแพร่ยังไม่ทั่วถึง

****เมื่อพบชื่อที่คิดว่านักเรียนจำเป็นต้องใช้ก็ควรนำมาให้เขียน เช่น เขียนเมนูอาหารไทย

****บางครั้ง  อาจให้แข่งขัน  คำยากๆแปลกๆ  เพื่อความสนุกสนาน

****ควรให้นักเรียนที่มีฝีมือทางศิลปะ  หรือคอมพิวเตอร์  ทำชื่อและที่อยู่ของโรงเรียนติดแสดงไว้  เพื่อให้นักเรียนอื่นๆ  ได้เรียนรู้ไปด้วย

****ควรเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ  และวิธีการการเขียนให้กว้างขวางขึ้น  ทั้งในโรงเรียนและในชุมชน

12.  นักเรียนบางคนมีปัญหาในการเขียน  เช่น  ลืมรูปแบบอักษรตัวใหญ่  ตัวเล็ก  บางคนเขียนยังไม่คล่อง  บางคนเขียนยังไม่เป็นระเบียบ  ควรช่วยเหลือโดยการแจกแบบคัดตัวอักษร  ตัวพิมพ์  ตัวเขียน  แล้วให้นักเรียนคัดลายมืออย่างมีความหมาย  เช่น  คัดชื่อ  ที่อยู่ของโรงเรียน  และของตนเอง  คัดลอกเพลงที่โปรดปราน  จดตำราอาหารที่ชอบ  ประวัติของตนเอง  เม่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ก็ให้จัดเก็บไว้ใน portfolio

วันนี้ขอเสนอแนะแค่นี้ก่อนนะคะ เมื่อนำไปใช้แล้ว  ได้ผลอย่างไร  feed back ให้ทราบด้วยค่ะ  ขอบคุณ