พัฒนานิสิตนักศึกษา ทายท้าและท้าทาย

เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการศึกษาดูงานด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่น้องกัลยาณมิตรที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีเป้าหมายในกรอบคิดว่า “การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  เพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21”

 วันที่ 5 กรกฎาคม  2561  ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อาคารจามจุรี ๙

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มีการปรับโครงสร้างสำนักบริหารกิจการนิสิต หลังจากการเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐหลายครั้ง และตามวาระของผู้บริหารมหาวิทยาลัย มีการปรับเปลี่ยนอยู่บ่อยครั้ง แต่การบริหารจัดการก็ยังดำเนินการเพื่อพัฒนานิสิตได้อย่างเป็นระบบ มีการแบ่งฝ่ายงานและหน่วยให้ครอบคลุมภารกิจและคล่องตัวในการดูแล ส่งเสริมและพัฒนานิสิต มีความต่างจาก มข. คือ เรื่องหอพักนิสิตยังอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักบริหารกิจการนิสิต และมีหน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิตที่ให้บริการเรื่องสุขภาพของนักศึกษา มีพื้นที่ให้บริการนิสิตที่สะดวกและเหมาะกับการให้บริการ เช่น การให้คำปรึกษา การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพจิตใจ ระบบทุนการศึกษาที่แบ่งแยกประเภท (ทุนให้เปล่า) เป็นระบบ ก. ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายรายเดือน ข.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษา ข.2 ค่าใช้จ่ายรายเดือน และ ค. ค่าใช้จ่ายเสริมการศึกษา ส่วนเรื่อง ทรานสคริปท์กิจกรรม เป็นการรวบรวมข้อมูลและสถิติของกิจกรรมที่นิสิตเข้าร่วม แต่ไม่ผูกโยงกับการสำเร็จการศึกษา หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต ที่ให้บริการในการส่งเสริม ป้องกัน แก้ไขปัญหา และเยียวยารักษา ซึ่งมีกิจกรรมเชิงรุกหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการคัดกรองโดยแบบทดสอบทางด้านจิตวิทยาแก่นิสิตชั้นปีที่ 1  การสร้างเครือข่ายการดูแลนิสิตนานาชาติ และการอบรมเทคนิคการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา การจัดวางระบบการช่วยเหลือนิสิตในภาวะวิกฤติ รวมถึงนโยบายของผู้บริหารที่ชัดเจนในการบริหาร การกำหนด 6 สมรรถนะหลักของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย การบริหารตนเอง การบริหารความสัมพันธ์ การคิดและทำเพื่อสังคม การมุ่งมั่นสู่เป้าหมาย การยืดหยุ่นต่อความเปลี่ยนแปลง และการประยุกต์ใช้ดิจิตัลและการใช้ระบบ CU NEX Project Scope ที่พัฒนาเป็น Application สำหรับสมาร์ทโฟน เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารและการเชื่อมต่อระบบปฏิบัติการแก่นิสิตและบุคลากรอย่างครบวงจร รวมทั้งกระบวนการพัฒนานิสิตรายบุคคล CUDSON และการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานให้นิสิตใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยมากขึ้นหรือเรียกว่า Campus Life  และงานด้านนิสิตเก่าสัมพันธ์ ที่เป็นงานใหม่ของสำนักบริหารกิจการนิสิต มีกิจกรรมที่น่าสนใจคือโครงการพา CU Band เยือนสมาคมนิสิตเก่าจุฬาต่างจังหวัด

 

วันที่ 6 กรกฎาคม  2561  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  อาคารระพีสาคริก

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีการบริหารจัดการกองกิจการนิสิต มีงานต่าง ๆ แยกย่อยคล้าย กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดิมก่อนการปรับโครงสร้าง และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการตั้งตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ เพื่อทำหน้าที่ในการช่วยบริหารงานและทำหน้าที่แทนผู้อำนวยการกอง ฯ  แม้จะไม่มีในโครงสร้างองค์กรตามระเบียบมหาวิทยาลัย แต่ก็สามารถแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเพื่อช่วยภารกิจบริหารและมอบหมายงานตาม TOR มีการจัดตั้งศูนย์สุขภาวะนิสิต Happy Place Center  เพื่อช่วยดูแลนิสิต มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิภาพนิสิตกรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือกรณีเสียชีวิต มีจุดบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่รับบริการที่ชั้น 1 ของอาคารระพีสาคริก

          ภารกิจด้านการทหาร คือ นักศึกษาวิชาทหารและการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร มีเจ้าหน้าที่ (ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร) 1 นาย รับผิดชอบ มีนักศึกษาวิชาทหาร ประมาณ 300 นายต่อปีการศึกษา มีการปรับแบบฟอร์มให้ทันสมัยและกระชับในการส่งต่อข้อมูลไปยังศูนย์ฝึก ฯ ส่วนภารกิจผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร มีนิสิตยื่นความประสงค์ประมาณ 400 คนต่อปีการศึกษา    มีการปรับแบบฟอร์มเพื่อส่งต่อข้อมูลไปยังสัสดีจังหวัดให้กระชับและสะดวกในการจัดการ มีประกาศกอง ฯ แจ้งปฏิทินรับเอกสารผ่อนผันเฉพาะเดือนพฤศิจกายนของทุกปีเท่านั้น

 

 ปกิณกะ

ให้ห้วงหลายเดือนที่ผ่านมา ที่ มข. จัดสัมมนาเรื่องการพัฒนานักศึกษา มีทั้งเวทีบรรยาย และการเสวนา แต่มิติหนึ่งที่พูดคุยกันคือเรื่องโรคเครียดและภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น และทวีความรุนแรงให้เห็นมากขึ้นและบ่อยครั้งขึ้น ทีมวิทยากรแพทย์และพยาบาลก็ให้ความเห็นและแนวทางการดูแลเบื้องต้น แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นรูปแบบที่สำเร็จรูป หากแต่ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ในการดูแลนักศึกษา ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีทีมที่ดูแลและมีคลินิกให้คำปรึกษาที่หน่วยปฐมภูมินักศึกษา แต่ความเห็นส่วนตัวก็คิดว่ายังคงไม่เพียงพอหรือให้บริการยังไม่ทั่วถึง เพราะกลวิธีในการค้นหาน้อง ๆ นักศึกษาที่มีภาวะเครียดหรือซึมเศร้าทำได้ยาก ยกเว้นน้อง ๆ ที่อยากจะมาพบแพทย์หรือทราบข้อมูลว่ามีคลินิกให้คำปรึกษาให้บริการ การประชาสัมพันธ์อาจยังไม่ทั่วถึงหรือนักศึกษาที่มีภาวะเสี่ยงหรือนักศึกษาทั้วไปก็อาจไม่อยากไปพบแพทย์ก็เป็นได้....ก็เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ ตามดูและก้าวให้ทันการณ์ เพราทั้งสองมหาวิทยาลัยข้างต้นมีหน่วยให้บริการนิสิตอย่างครบวงจร แม้อาจจะไม่ได้ครอบคลุมร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่คิดว่าก็จะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้เป็นอย่างดี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการปรับตัวในการพัฒนานิสิตให้ก้าวทันแนวโน้ม Trend ได้เป็นอย่างดี เช่น การนำเทคโนโลยี  Application มาให้บริการข้อมูลข่าวสารหรือมีระบบปฏิบัติการหลายอย่างรองรับ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ที่เปลี่ยนไปใช้ระบบอิเล็คทรอนิกส์มากขึ้น การกำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนานิสิตที่ชัดเจนว่าจะพยายามส่งเสริมให้บัณฑิตเป็นอย่างไร มอบให้มากเท่าไหร่ หรือการเป็นพี่เลี้ยง เพื่อดึงศักยภาพหรือการช่วยแนะนำเส้นทางให้นิสิตได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง ถือเป็นกลไกและวิธีที่ดี โดยส่วนตัวมองว่านิสิตนักศึกษายุคนี้ เขามีความสนใจที่หลากหลาย แตกต่าง และสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเป็นส่วนส่งเสริม สนับสนุน บนความยืดหยุ่นที่เอื้อให้เขาได้แสดงศักยภาพ.... ให้สมกับคำว่า “พัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา”

 

วันที่ไปจุฬา ฯ เลยได้มีโอกาสพบน้องตูน ศิษย์เก่า มข.ที่ไปเรียนต่อปริญญาโทที่จุฬา ฯ ตูนเคยพักที่หอพักชายที่ 11 ผมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก และมีโอกาสช่วยเป็นกำลังใจให้เขาตอนเรียนอยู่ เขาและเพื่อน ๆ ชอบเล่นดนตรีและร้องเพลง ผมก็ช่วยสนับสนุนได้ตามอัตภาพ ตูนไปเรียนที่ญี่ปุ่น 1 ปี และเพิ่งกลับมาที่จุฬา ฯ เลยได้สนทนากันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน การได้พบกัน จึงเป็นแรงเสริมกำลังใจซึ่งกันและกันอีกทางหนึ่งในการใช้ชีวิตตามภารกิจแห่งตน ได้รู้ความคืบหน้าของตูน ก็ชื่นและชื้นใจอยู่มาก เพราะเมื่อรู้ว่ารุ่นน้องก้าวหน้าไปอีกระดับ เราก็รู้สึกภูมิใจ...แบบที่เรียกว่า “แอบมองเธออยู่นะจ๊ะ”

 

ณ มอดินแดง

12 กรกฎาคม  2561

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสำคัญ (Tags)#พัฒนานักศึกษา#กิจการนิสิต#กิจการนักศึกษา#พัฒนานิสิต

หมายเลขบันทึก: 648892, เขียน: 12 Jul 2018 @ 17:48 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)