สรุปการอบรมการเขียนบทคัดย่อและบทความทางวิชาการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทคัดย่อและบทความทางวิชาการ

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน  2561

บทความวิชาการ โดยทั่วไปแบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่

 • บทความวิชาการ (academic articles)
 • บทความวิจัย (research articles)
 • บทความวิจารณ์ (article reviews)

ส่วนประกอบของการเขียนบทความวิจัย

 • บทคัดย่อ จะต้องมีประมาณ 250-300 คำ
 • ส่วนนำ ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 4 ส่วน
 • ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
 • การอภิปราย/การสรุปผล
 • การอภิปรายข้อจำกัด/ข้อบกพร่อง ข้อดีเด่น ซึ่งนำปสู่ข้อเสนอแนะ
 • ส่วนอ้างอิงภาคผนวก

ส่วนแรก คือ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาในการวิจัย

ส่วนที่สอง คือ ปัญหาวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย

ส่วนที่สาม คือ รายงานเอกสารที่เกี่ยวกับการวิจัยเฉาะส่วนที่เป็นทฤษฎีและงานวิจัยที่สำคัญ

ส่วนที่สี่ คือ รายงานระบุเหตุผลพร้อมเอกสารอ้างอิงในการเลือกวิธีดำเนินการวิจัย

These are the basic components of an abstract in any discipline

 • Motivation/problem statement
 • Methods/procedure/approach
 • Results/findings/product
 • Conclusion/implications

สิ่งที่ได้จากการเข้ารับฟังการอบรม คือ ได้หลักในการเขียนบทความให้เป็นที่น่าสนใจ และได้รู้จักอาจารย์ที่จะคอยให้ความช่วยเหลือและสอนวิธีการเขียนบทคัดย่อในรูปแบบภาษาอังกฤษ  ได้ทราบข้อมูลของวารสารราช-พฤกษ์ และวารสารครุสีมาเพิ่มขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวางแผนสำหรับการพัฒนาโรงเรียน:ยกระดับคุณภาพการสอนของบุคลากรภายในโรงเรียน(Enhancing The quality of teacher)ความเห็น (0)