การฝึกปฏิบัติประสบการณ์สอนในสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 พระวัชรพล ปญฺญาวชิโร คณะครุศาสตร์ เอกสังคมศึกษา มจร.วข.อบ. รุ่นที่ 64

ประวัติของโรงเรียน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2542 ณ ที่สาธารณประโยชน์ บ้านนางิ้ว ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เนื้อที่ 215 ไร่ เป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ รับนักเรียนสหศึกษาแบบประจำ ตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีจุดมุ่งหมายในการจัดตั้งคือ

1. เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ที่มีฐานะยากไร้ทางเศรษฐกิจ และสังคม ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
2. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542

 • ปี พ.ศ. 2537 นายทองดี เฉลิมเดชชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล และนายสมทบ ถีระพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ได้ประสานขอความเห็นชอบ ในการขอใช้ที่ดิน จากสภาตำบลกระโสบ และดำเนินการประสานงานในการจัดตั้งโรงเรียน ไปยังกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา (เดิม)และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ปี พ.ศ. 2538 นายขวัญแก้ว วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
  ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายวินัย พัฒนรัฐผู้เชี่ยวชาญกรมสามัญศึกษา (เดิม) และคณะได้ออกมา
  ตรวจพื้นที่ ในการก่อสร้าง และลงความเห็นว่าสถานที่เหมาะสมในการสร้างโรงเรียน
 • ปี พ.ศ. 2540 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรมสามัญศึกษา(เดิม) ได้เสนอแผนการจัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไปยังกระทรวงศึกษาธิการ และนายสง่าโมฬีชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้ความเห็นชอบในการใช้ที่ดินในการก่อสร้างโรงเรียน
  – นายสุรัฐ ศิลปอนันต์ ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 แห่ง คือ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี
  แต่เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอจึงสามารถประกาศจัดตั้งได้เพียง 2 โรงเรียนที่จังหวัดเชียงใหม่
  – มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง และได้ดำเนินการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ดังนี้
  1. อาคารหอนอน จำนวน 1 หลัง
  2. เรือนพยาบาล จำนวน 1 หลัง
  3. โรงประกอบอาหารแบบราชประชานุเคราะห์ จำนวน 1 หลัง
  4. ถังน้ำขนาดบรรจุ 37 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด
  – ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายศิวะ แสงมณี) ได้ประสานขอรับการสนับสนุน
  งบประมาณไปยัง นายบรรหาร ศิลปอาชา , อธิบดีกรมสามัญศึกษา และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ปี พ.ศ. 2542 นายศิวะ แสงมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีคำสั่งที่ 17/2542 ลงวันที่ 28 มกราคม 2542
 • วันที่ 26 มีนาคม 2542 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนและในวันเดียวกันนายขวัญแก้ว วัชโรทัย ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ พลเอกเรวัตร บุญทับ รองผู้บัญชาการทหารบก นายกว้าง รอบคอบ อธิบดีกรมสามัญศึกษา (เดิม) นายศิวะ แสงมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกันทำพีธีวางศิลาฤกษ์ ในการก่อสร้างโรงเรียน
 • วันที่ 27 เมษายน 2542 สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ได้แต่งตั้ง นายเปี้ยง นาคจิรังกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียน และได้จัดสถานที่ภายในโรงเรียนอุบลปัญญานุกุลฯ เป็นสำนักงานชั่วคราวของโรงเรียน
 • วันที่ 26 พฤษภาคม 2542 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สั่งให้ นายสมทบ ถีระพันธ์ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะครูใหญ่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32
 • วันที่ 11 ธันวาคม 2544 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายสุรศักดิ์ เอนกแสน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
 • วันที่ 11 มกราคม 2552 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้แต่งตั้ง นายพันคำ ศรีพรม
  ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
  ราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี
 • ปัจจุบัน นายพันคำ ศรีพรม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

การฝึกปฏิบัติการสอน

จำนวนพระนิสิตที่ได้เข้าฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษา  เอกสังคมศึกษา  มีที่หมด  4  รูป  ได้แก่

1.  พระวัชรพล  ปญฺญาวชิโร

2.  พระเกียรติศักดิ์  กิตฺติปาโล

3.  พระวัชรพล  กุสลจิตฺโต

4.  สามเณรสุทธิพงษ์  ผมทำ

วันที่  15  พฤษภาคม  2561

         เข้าพบหัวหน้ากลุ่มสาระและคณะครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อรับฟังคำชี้แจง  แนะนำ  รายระเอียดเบื้องต้นก่อนเข้าฝึกปฏิบัติการสอน

วันที่  16  พฤษภาคม  2561

   ช่วงเช้า แนะนำตัวหน้าเสาธง  พบปะพูดคุยกับนักเรียน  และเข้าพบท่านผู้อำนวยการ  เพื่อรับฟังคำชี้แจง  ข้อควรปฏิบัติเมื่อเข้ามาสู่รั้วของร.ป.ค.32  และรับฟังรายระเอียดในการมอบหมายงาน

ช่วงเที่ยง  ทางโรงเรียนได้จัดภัตตาหารเพลถวายตลอดการฝึกปฏิบัติการสอน

อาคารสถานที่  และบรรยากาศการเรียนการสอน


เว็บไซต์ http://rpk32ubon.ac.th/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แหล่งความรู้ความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

647330

เขียน

16 May 2018 @ 21:49
()

แก้ไข

16 May 2018 @ 21:50
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
อ่าน: คลิก