CEHPE ด้านกายภาพบำบัดศึกษา : 3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น


บันทึกชุด CEHPE (Community-Engaged Health Professional Education)  ด้านกายภาพบำบัดศึกษา  นี้  ได้รับความอนุแคราะห์จาก ผศ. ดร. ผกาวลี พุ่มสุทัศน์ ผู้แทนสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย    เป็นเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ของสาขากายภาพบำบัด ในแต่ละมหาวิทยาลัย และการจัดหลักสูตรร่วมกับโรงพยาบาลในบางมหาวิทยาลัย  

สะท้อนภาพการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ ในประเด็น ต่อไปนี้

- Level of Process of engagement     

- Current situation of CEHPE in Thailand: Lesson learned

- CEHPE for urban health

- Outcome of CEHPE            

บันทึกที่สาม เป็นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อ่านได้ที่

วิจารณ์ พานิช        

๗ มี.ค. ๖๑

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)