รถหายในห้าง ใครรับผิดชอบ


สัญญารักษาความปลอดภัยอาจเป็นทั้งสัญญาจ้างทำของและสัญญาตัวแทนรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน

กรณีรถหายในห้าง โดยห้างดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามสัญญาจ้าง มีข้อกฎหมายมาแนะนำดังนี้

สัญญาว่าจ้างรักษาความปลอดภัยเป็นสัญญาจ้างทำของที่มุ่งถึงผลสำเร็จของงานเป็นหลัก แต่หากข้อเท็จจริงปรากฎว่าผู้ว่าจ้างใช้อำนาจสั่งการหรือควบคุมดูแล ได้แก่ ทำรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบและต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบอำนาจที่มอบหมายให้ทำการแทน หากผู้ว่าจ้างทักท้วงการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย ผู้รับจ้าง (บริษัท รปภ.) ต้องดำเนินการแก้ไขโดยทันที สัญญารักษาความปลอดภัยดังกล่าวจึงไม่ใช่เป็นกรณีการรับเอาการงานไปทำโดยเด็ดขาดและอิสระ ดังนั้น ในส่วนที่ทำแทนนั้นย่อมถือว่าผู้รับจ้างเป็นตัวแทนเข้าลักษณะเป็นสัญญาตัวแทนด้วย สัญญารักษาความปลอดภัยดังกล่าวจึงมีทั้งสัญญาจ้างทำของและสัญญาตัวแทนรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน

คดีรถหายในศูนย์การค้า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยร่วมประกอบกิจการศูนย์การค้าและเป็นผู้ว่าจ้างให้จำเลยที่ 1 ดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณศูนย์การค้าดังกล่าว ตามสัญญา ข้อ 7 ระบุใจความว่า ผู้รับจ้างจะต้องทำรายงานผลการปฏิบัติงาน และเหตุการณ์ประจำวันให้ผู้ว่าจ้างทราบทุกวันเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องสรุปผลการปฏิบัติงาน รวบรวมสถิติทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นรายเดือน และข้อ 10 ระบุใจความว่า ผู้รับจ้างจะต้องจัดระบบการจราจร การแจกบัตร รับบัตรคืนและควบคุมบัตรจอดรถให้เหมาะสม โดยผู้รับจ้างจะจัดทำบัตรจอดรถที่มีลักษณะตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รับผิดชอบและแก้ไขปรับปรุงระบบการจราจร การจอดรถและระบบความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพอย่างดีที่สุด... ผู้ว่าจ้างมีสิทธิทักท้วงได้เมื่อเห็นว่าไม่เป็นตามเจตนาหรือจะทำให้เกิดความเสียหายหรือมีข้อบกพร่องและผู้รับจ้างจะดำเนินการแก้ไขโดยทันที จากสัญญารักษาความปลอดภัยดังกล่าวจึงเป็นกรณีที่นอกจากจำเลยร่วมมอบหมายให้จำเลยที่ 1 ทำหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยแทนแล้ว การปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยของจำเลยที่ 1 นั้นก็ยังอยู่ในอำนาจสั่งการหรือควบคุมดูแลของจำเลยร่วม โดยจำเลยที่ 1 ต้องทำรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่แจ้งให้จำเลยร่วมทราบและต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบอำนาจของจำเลยร่วมที่มอบหมายให้ทำการแทน หากจำเลยร่วมทักท้วงการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย จำเลยที่ 1 ต้องดำเนินการแก้ไขโดยทันที สัญญารักษาความปลอดภัยดังกล่าวจึงไม่ใช่เป็นกรณีที่จำเลยที่ 1 รับเอาการงานของจำเลยร่วมไปทำโดยเด็ดขาดและอิสระ ดังนั้น ในส่วนที่จำเลยที่ 1 ทำแทนนั้นย่อมถือว่าจำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนของจำเลยร่วม เข้าลักษณะเป็นสัญญาตัวแทนด้วย

สัญญารักษาความปลอดภัยดังกล่าวจึงมีทั้งสัญญาจ้างทำของและสัญญาตัวแทนรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน การที่จำเลยร่วมจะต้องรับผิดตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเรื่องใด เป็นอำนาจหน้าที่ของศาลที่จะต้องปรับข้อเท็จจริงที่ได้ความจากการนำสืบของคู่ความเข้ากับบทกฎหมายที่ถูกต้องเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดคดี เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยร่วมประกอบกิจการศูนย์การค้าและเป็นผู้ว่าจ้างให้จำเลยที่ 1 ดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณศูนย์การค้าดังกล่าว ตามสัญญารักษาความปลอดภัยและการให้บริการที่จอดรถยนต์จำเลยร่วมกำหนดระเบียบให้ผู้ที่จะนำรถยนต์เข้ามาจอดต้องรับบัตรจอดรถจากพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ทางเข้า และต้องคืนบัตรจอดรถแก่พนักงานรักษาความปลอดภัยก่อนนำรถยนต์ออกจากอาคารจอดรถ และหากทำบัตรหายต้องนำหลักฐานการเป็นเจ้าของรถ และบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงจึงจะอนุญาตให้นำรถออกได้ดังที่ปรากฏด้านหลังบัตรจอดรถ พฤติการณ์ดังกล่าวย่อมแสดงให้ผู้ไปใช้บริการศูนย์การค้าเข้าใจว่า จำเลยร่วมได้มอบหมายให้จำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนดูแลรักษาความปลอดภัยรถยนต์ให้แก่ลูกค้าขณะเข้าไปซื้อสินค้าในศูนย์การค้าแทนจำเลยร่วมซึ่งเป็นตัวการ ตามพฤติการณ์เข้าลักษณะตัวการตัวแทนด้วย จำเลยร่วมในฐานะเป็นตัวการมอบหมายให้จำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารจอดรถของศูนย์การค้าดังกล่าว จึงต้องร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดซึ่งตัวแทนของจำเลยร่วมได้กระทำไปในทางการที่มอบหมายให้ทำแทน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 427 (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 16379/2557)

หมายเลขบันทึก: 646223เขียนเมื่อ 4 เมษายน 2018 18:41 น. ()แก้ไขเมื่อ 4 เมษายน 2018 18:44 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (3)

สวัสดีค่ะ อ.ศิลา

มาพร้อมสาระควรรู้  ขอบคุณค่ะ

เอ ปกติเห็นนักกฏหมายเขียนธรรมะนี่ครับ ;)...

ขอบคุณสาระความรู้ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต ครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท