ข้อคิดและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน

1.  การสอน  คือ  การช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งที่ไม่เคยได้ทำมาก่อน  หรือทำสิ่งที่ทำได้อยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น  นักเรียนจะเรียนรู้ได้ก็ต่อเมื่ออยากรู้และลงมือทำ  ดังนั้น  จึงต้องสร้างความกระตือรือร้น (Enthusiam)  และแรงจูงใจ (Motivation)  เพื่อนำทางไปสู่ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต (Life - Long Learning)

2.  ในการเรียนการสอน  แบบผู้เรียนเป็นสำคัญ  นักเรียนจะเรียนรู้จากการลงมือทำ  ครูผู้สอนจึงต้องสร้างความกระตือรือร้น  และแรงจูงใจในการเรียนรู้  (Enthusiam & Motivation)  แนะนำค้ำจุนให้นักเรียนพึ่งพาได้ในเรื่องการเรียน  สร้างความรักในการแสวงหาความรู้  เพื่อนำไปสู่พฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต(Life - Long Learning) พร้อมกันนั้นก็ฝึกฝนนักเรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์  ทักษะการบูรณษการ  ทักษะกระบวนการสร้างสรรค์  ทักษะชีวิต  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่คาดหวัง

3.  Explicit & Implicit 

การสอนแบบ Explicit  คือ  การสอนอย่างชัดเจน  ให้หลักการ  ขั้นตอนอย่างชัดเจนแจ่งแจ้ง  มักใช้กับความรู้ใหม่  ความรู้นามธรรม  ความรู้ที่ซับซ้อน

การสอนแบบ  Implicit  คือ  การสอนโดยอ้อม  โดยนัย  หรือ ผสมผสานไปกับสิ่งอื่นๆ เหมาะสำหับ  สอนซ้ำย้ำทวน  หรือสอนความรู้ที่มีพื้นฐานอยู่บ้างแล้ว

การสอนในชั้นเรียน  เราต้องใช้ทั้งการสอนทั้งสองแบบควบคู่กันไปโดยคำนึงถึงนักเรียน  จุดประสงค์  เนื้อหา  และเวลาที่ใช้เป็นสำคัญ

4.  เวลาสอนต้องพอดีกับเนื้อหา  สามารถทำกิจกรรมการสอนได้ครบทุกขั้นตอน  ถ้าเนื้อหาหนัก  แต่เวลาน้อย  กิจกรรมจะไม่เพียงพอ  นักเรียนไม่ได้ทักษะปฏิบัติ  ไม่ได้จิตพิสัย  ไม่ได้คิดวิเคราะห์  ไม่ได้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์เท่าที่ควร

5.  สื่อการเรียนที่จูงใจ (Motivative)  สำหรับผู้เรียน  คือ  สิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนเอง  ฝึกแล้วสามารถนำไปใช้ได้ทันที  ในขณะที่เรียน  หรือในงานที่กำลังทำอยู่

**************************************************************

ยังไม่หมดข้อคิดและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ซึ่งจะเสนอในคราวต่อไป