ข้อคิดและข้อเสนอแนะในการสอนออกเสียง (Pronunciation)(7)

  Contact

  ทั้งหมดที่กล่าวมานั้น เป็นประสบการณ์ของผู้สอนภาษาอังกฤษ แล้วพบข้อคิด.ไม่ใช่..เป็นกฏ กติกา   

ข้อคิดและข้อเสนอแนะในการสอนออกเสียง (Pronunciation)  จากการปฏิบัติจริง  เป็นเอกสารที่ครูอ้อยได้รวบรวมไว้จากการเรียนการสอนตลอดระยะเวลา 27 ปี 

เมื่อ 6 วันที่ผ่านมา  ได้นำเสนอไปบ้างแล้ว  จะเป็นการออกเสียงของเสียงที่มีปัญหา การใช้ภาพยนตร์ในการสอน  การใช้ Tongue Twister  การสอนด้วยการใช้เพลง  เกมส์  วันนี้จึงเป็นข้อคิดข้อต่อไป.....จะเป็นเรื่องอะไร...

**********************

34.  การอบรม (Pronunciation)  อย่างเข้มข้น  ควรใช้กับนักเรียนที่มีความถนัดและสนใจภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ  แต่ยังขาดทักษะและความมั่นใจในการออกเสียง  เพื่อให้นักเรียนเหล่านี้พัฒนาการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ  สามารถใช้ภาษาในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  อาจจัดให้แสดงโชว์ในงานต่างๆ  ช่วยให้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองและชุมชนเพิ่มขึ้น

35.  Pronunciation Scaffolding for Underrated  Students  การสอนเสริมทักษะการออกเสียงให้แก่นักเรียนที่มีทักษะในการสื่อสารต่ำกว่าระดับความรู้ควรทำอย่างยิ่ง   เพราะนักเรียนเหล่านี้จะคับข้องใจ  เนื่องจากมีความรู้และความคิดที่จะสื่อสาร  แต่ไม่รู้จักิธีการออกเสียง  จึงมักมีอาการอคดอัด  ไม่ให้ความร่วมมือในกรทำกิจกรรม  การสอนเสริมลักษณะนี้อาจใช้เวลาเพียง 1 - 2วัน  เพื่อช่วยให้นักเรียนออกเสียงข้อความที่ต้องการสื่อสารได้อย่างมั่นใจ  และกล้าแสดงออกมากขึ้น

*****************************************************************

 ทั้งหมดที่กล่าวมา  ตั้งแต่ตอนที่ 1 - 7 นี้  เป็นข้อคิดที่เกิดจากการปฏิบัติ  ไม่ได้เป็นกฏ หรือ กติกาตายตัว

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

Post ID: 64539, Created: , Updated, 2014-05-05 15:23:02+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #student#dearenglishteacher#englishteacher#enginstruction#kruooy

Recent Posts 

Comments (0)