เมื่อข้าพเจ้าเรียนกฎหมาย ...

ข้าพเจ้าได้เรียนรู้จักคำสองคำ

  คือ คำว่า ส่วนควบ กับ อุปกรณ์

จำกันง่าย ๆ ว่า ส่วนควบแยกจากทรัพย์นั้นไม่ได้

แต่อุปกรณ์แยกจากทรัพย์นั้นได้

ข้าพเจ้าจึงเก็บไปคิดต่อว่า..

หากตัวเราเป็นสิ่งสิ่งหนึ่ง เราจะเลือกเป็นส่วนควบหรืออุปกรณ์

คนบางคนเลือกเป็นส่วนควบในชีวิตของคนคนหนึ่ง รักที่จะอยู่อย่างไม่ต้องพลัดพรากจากกัน 

แต่อีกคนกลับอยากเป็นเพียงอุปกรณ์ เอาไว้คบหา พึ่งพายามทุกข์ยากหรือลำบากกายใจ

แต่กระนั้นก็ตาม เรื่องของความรักก็ไม่มีมิติที่แน่นอน

และชีวิตคนก็ไม่ใช่สิ่งของ ต่างกันโดยนิยามและสภาพอย่างชัดเจน 

เราจึงไม่สามารถอยู่อย่างเป็นส่วนควบตลอดไป

เพราะในที่สุดเราต้องจากกันในวันใดวันหนึ่ง

และเราคงไม่ได้เป็นเพียงแค่อุปกรณ์

พราะในบางครั้ง

แม้ว่ากายเราจะห่างกันจากบุคคลที่เรารัก

แต่ทว่า หัวใจของเรานั้น

จะยังคงผูกติดแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่เสมอ...