เวสารัชชกรณธรรม๕

ประกอบด้วย   

  ๑.ศรัทธา  

 (ความเชื่อที่มีเหตุผล,มั่นใจในหลักที่ถือและในการดีที่ทำ)

๒.ศีล

(ความประพฤติถูกต้องดีงาม,ไม่ผิดระเบียบวินัย,ไม่ผิดศีลธรรม)

๓.พาหุสัจจะ

(ความเป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมามาก)

๔.วิริยารัมภะ

(ปรารภความเพียร คือ การที่ได้เริ่มลงมมือทำความเพียร พยายามในกิจการนั้นๆอยู่แล้วอย่างมั่นคงจริงจัง

๕ปัญญา

(ความรอบรู้,เข้าใจชัดในเหตุผล ดี-ชั่ว ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ เป็นต้น รู้คิด รู้วินิจฉัย และรู้ที่จะจัดการ