ความเห็นต่อการทบทวนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล หลังเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐครบ ๑๐ ปี


ท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รศ. นพ. โชคชัย เมธีไตรรัตน์ โทรศัพท์มาเชิญไปเสวนาให้ความเห็นทบทวนการอกนอกระบบราชการครบ ๑๐ ปี ของมหาวิทยาลัยมหิดล  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหิดล ๒ มีนาคม ๒๕๖๑     แต่ผมติดนัดงานอื่นเสียก่อนแล้ว จึงไม่สามารถรับเชิญได้     ท่านจึงขอให้เขียนความเห็นสั้นๆ สำหรับนำสาระไปใช้ประโยชน์

จึงขอนำข้อเขียนดังกล่าวมา  ลปรร. ดังต่อไปนี้

 

การที่มหาวิทยาลัยของรัฐออกจากระบบราชการ  มาเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ทำหน้าที่มหาวิทยาลัยได้ดียิ่งขึ้น  ออกจากความรัดรึงของระบบราชการ   มาสู่สภาพที่คล่องตัวในการทำภารกิจเชิงวิชาการ    โดยเฉพาะงานสร้างสรรค์   

การทบทวนหลัง ๑๐ ปีจึงควรทบทวนว่า บรรลุวัตถุประสงค์หลักดังกล่าวหรือไม่    หากจะให้บรรลุได้ดียิ่งขึ้น ควรปรับปรุงแก้ไขส่วนใด อันได้แก่

  • ส่วนที่เป็นกฎหมาย / ข้อบังคับ    กับส่วนที่เป็นการบริหาร / วิธีปฏิบัติ
  • ส่วนที่ปรับปรุงเป็นการภายในมหาวิทยาลัยมหิดลได้  กับส่วนที่ต้องแก้ไขในระดับประเทศ
  • ควรเน้นที่เป้าหมายการทำหน้าที่หลักให้บรรลุผลสำเร็จ
  • ควรพิจารณาบริบทของโลกยุคศตวรรษที่ ๒๑  ที่บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาต้องมีการปรับเปลี่ยน   และพิจารณาบริบทของเป้าหมายประเทศไทย ๔.๐   ที่มีบริบทสำคัญคือ การพัฒนาระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  
  • ควรพิจารณาความคล่องตัว   เชื่อมโยงกับกลไกการกำกับดูแล  การบริหาร และการปฏิบัติงาน    ที่คำนึงถึงการตรวจสอบที่เข้มแข็ง  
  • ควรพิจารณากลไกดึงดูดคนดี มี talent  และมีแรงบันดาลใจ มาเป็นอาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา    เพราะมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรเพื่อการสร้างคน และสร้างสรรค์วิชาการให้แก่ประเทศ    กลไกดังกล่าวในช่วง ๑๐ ปี เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร    มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นมหาวิทยาลัยที่คนในลักษณะดังกล่าวใฝ่ฝันเข้าเป็นสมาชิกยิ่งขึ้น หรือแผ่วลง
  • ควรพิจารณาว่าใน ๑๐ ปีที่ผ่านมา ระดับ world ranking ของมหาวิทยาลัยดีขึ้นหรือลดต่ำลง    และเสนอแนะแนวทางหรือวางยุทธศาสตร์ปรับปรุง    โดยเป็นแนวทางที่ synergy กับเป้าหมาย social engagement    คือปรับปรุงแล้ว มหาวิทยาลัยมหิดลทำประโยชน์แก่สังคมไทยมากขึ้น  และ world ranking ก็ดีขึ้นด้วย 
  • ในช่วง ๑๐ ปี  มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น happy workplace ยิ่งขึ้น   หรือแผ่วลง    ความขัดแย้งลดลงหรือเพิ่มขึ้น   เพราะเหตุใด    

การมี พรบ. มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐) เป็นเพียงปัจจัยเดียวของการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลา ๑๐ ปี ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินการ   จึงควรพิจารณาว่า พรบ. ดังกล่าวส่วนใดมีจุดอ่อนต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายหลัก    หรือไม่เอื้อให้เผชิญการเปลี่ยนแปลงได้อย่างดี    รวมทั้งพิจารณาการเปลี่ยนแปลงกติกา และกลไกระดับประเทศทั้งที่เอื้อและไม่เอื้อ

………………….

วิจารณ์ พานิช

๒๗ มกราคม ๒๕๖๑

บนเครื่องบินไทยสมายส์ไปเชียงใหม่

610214, MU, มม., มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ          

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

644731

เขียน

13 Feb 2018 @ 21:22
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก