การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือกันเทคนิคจิ๊กซอว์ วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง              การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือกันเทคนิคจิ๊กซอว์ 

                          วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์

                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้วิจัย                 นางสาวสุพัตตรา  เสี้ยมแหลม  ตำแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านหันวิทยา 

                       สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ปีที่วิจัย    2559

 

บทคัดย่อ

 

           การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือกันเทคนิคจิ๊กซอว์ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ คือ

(1)  เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือกันเทคนิคจิ๊กซอว์ วิชาประวัติศาสตร์              เรื่อง พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 80/80  (2)  เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือกันเทคนิคจิ๊กซอว์ วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ (3)  เพื่อศึกษา              ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่เรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือกันเทคนิคจิ๊กซอว์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2  โรงเรียนบ้านหันวิทยา  อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2559  จำนวน  32  คน             ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random  Sampling) โดยใช้หน่วยการสุ่มเป็นห้องเรียน เนื่องจากนักเรียนแต่ละห้องมีความสามารถคละกันอยู่แล้ว คือ เก่ง ปานกลาง และอ่อน  เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือกันเทคนิคจิ๊กซอว์ จำนวน 7 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน  40  ข้อ และแบบวัด

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือกันเทคนิคจิ๊กซอว์ เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  5  ระดับจำนวน  15  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

           ผลการศึกษาพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือกันเทคนิคจิ๊กซอว์

วิชาประวัติศาสตร์  เรื่อง พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.81/82.80 

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้  มีค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ เท่ากับ  0.7011  หมายความว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 70.11  และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือกันเทคนิคจิ๊กซอว์ อยู่ในระดับมาก

                                              

20180213161848.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เคมีขั้นเหนือเทพความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

644726

เขียน

13 Feb 2018 @ 16:19
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
อ่าน: คลิก