ขอขอบคุณ ม.นเรศวร  เจ้าภาพ UKM-8  และสมาชิกที่ให้ข้อคิดเห็นในการจัด UKM-9 ที่ มข.จะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 8 - 10  กุมภาพันธ์ 2550  ในส่วนของมข.ขณะนี้มีการประชุมทีมงานและผู้ที่จะมีบทบาทสำคัญได้แก่ศูนย์วิจัยต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  เพื่อเตรียมงานนี้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์และรักษาปรัชญาของเครือข่าย UKM ให้ต่อเนื่องและยั่งยืน  โดยมีท่าน JJ เป็นผู้ประสานงานหลัก  รูปแบบกำหนดไว้คร่าวๆ ว่าจะประกอบด้วยการต่อยอด UKM-8  ที่ผ่านมา  และ ลปรร. การก่อเกิดและคงอยู่ของศูนย์วิจัย  ที่มีความโดดเด่นในมิติต่างๆ ว่ามีเคล็ดลับและปัจจัยความสำเร็จอย่างไร  มีการลปรร.กับนักวิจัยจากศูนย์วิจัยต่างๆ (ทั้งตัวเป็นๆ และโปสเตอร์)  จะลงในรายละเอียดเพื่อหาข้อสรุปอีกครั้งในปลายเดือนธันวาคมนี้ 

เชิญสมาชิก UKM และผู้สนใจให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่