คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ได้จัดโครงการ  ธรรมะในสวน   โดยมีกำหนดการดังนี้            

ครั้งที่  1  วันพุธที่  6    ธันวาคม  2549              

ครั้งที่  2  วันพุธที่  13  ธันวาคม  2549            

ครั้งที่  3  วันพุธที่  20  ธันวาคม  2549            

ครั้งที่  4  วันศุกร์ที่ 29  ธันวาคม  2549  (วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่)  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการศึกษาธรรมะ การเผยแพร่ธรรมะ และนำธรรมะไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน การศึกษา การสร้างกำลังใจให้เข้มแข็ง และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้ในสังคมได้อย่างมีความสุข ผู้ร่วมโครงการประกอบด้วย คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

บรรยากาศ เป็นอย่างไรจะนำมาเล่าสู่กันฟังนะคะ
     ธรรมะในสวน
       
ครั้งที่ 
โดยพระมหาสง่า   สํวโร  เจ้าอาวาสวัดผาลาด
วันพุธ    ธันวาคม ๒๕๔๙

ณ สวนหน้าคณะเภสัชศาสตร์

กำหนดการ :  
๐๗.๕๐ น. พร้อมกัน    สวนหน้าคณะเภสัชศาสตร์
๐๘.๐๐ น. ไหว้พระ  อาราธนาศีล และฟังบรรยายธรรม โดย  พระมหาสง่า  ธีรสวโร เจ้าอาวาสวัดผาลาด จังหวัดเชียงใหม่
๐๙.๐๐ น. ร่วมกันถวายปัจจัย ไทยทาน (ทุกท่านสามารถนำปัจจัย ไทยทานมาถวายเป็นการส่วนตัวได้) ร่วมกันกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่ ญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้ว และสรรพสัตว์ทั้งหลาย
๐๙.๑๕ น. เสร็จพิธี   รับประทานอาหารว่าง