อย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่ามีเรื่องร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นนะคะ ที่ตั้งหัวข้อว่า เมื่อฝ่ายประกันคุณภาพถูกประเมินนั้น ก็เนื่องมาจากวันนี้(30 พ.ย. 49) คณะกรรมการประเมิน TOR ได้มาประเมินศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ ซึ่งมีคณะกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ ผอ.กองทะเบียนและประมวลผล และพี่แต้ว ตรวจสอบภายใน.... จะเป็นลักษณะการพูดคุยกันมากกว่า โดยทางศูนย์จะเล่าถึงภาระงานการปฏิบัติราชการ แล้วจากนั้นกรรมการก็จะดูเอกสารและสอบถามรายตัวชี้วัด.... ประเมินเสร็จกรรมการก็ให้คะแนนตรงนั้นเลย(อย่างไม่เป็นทางการ) 

  • เป็นที่น่าภูมิใจเมื่อเราได้รับคำชมจากคณะกรรมการในการประเมินครั้งนี้ (อาจจะด้วยตรงกับภาระงานประกันคุณภาพนั่นเอง)
  • บรรยากาศไม่ค่อยซีเรียสดีค่ะ
  • คะแนนก็เป็นที่น่าพอใจค่ะ

     เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งของการประเมินที่ผู้ประสบการณ์ยังน้อยคนนี้ต้องเรียนรู้ต่อไป....