รายงานการดำเนินงานประกันคุณภาพ มมส. ปีการศึกษา 48

KPN AC jack

วันนี้คุณตูน เจนจิต ม.นเรศวร ได้บันทึก (link) รายงานการดำเนินงาน QA ของ มน. ปีงบประมาณ 49 ไปแล้ว ในวันเดียวกันนี้เองด้วยความบังเอิญในส่วนของ ม.มหาสารคาม ผมก็เพิ่งทำเสร็จเช่นกัน (ต่างกันกับคุณตูนตรงที่ QA ของ มมส. รายงานโดยใช้วงรอบปีการศึกษาครับ มิย48-พค49) เพื่อจัดส่งต้นสังกัด คือ สกอ. จึงขอรายงานการดำเนินงานโดยภาพรวม และแนบเอกสารฉบับเต็ม (อ่านฉบับเต็ม) มาแลกกันอ่านด้วยครับ

สรุปการดำเนินงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 48

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

     ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัย โดยยกฐานะมาจากกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา ทำหน้าที่รับผิดชอบและประสานงานกลางในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยในปีการศึกษา 2548 (ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2548 ถึง 31 พฤษภาคม 2549) ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพ ซึ่งทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีส่วนในการกำหนดแผน และทำการเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ อาทิ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ จุลสารการประกันคุณภาพ และได้ดำเนินงานตามระบบและกลไกที่ได้วางไว้ มีรายละเอียดในการดำเนินงาน ดังนี้

      1. จัดอบรมสัมมนา จำนวน 3 โครงการ เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การศึกษาแก่บุคลากรภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย และดำเนินการจัดตามส่วนภูมิภาค โดยเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการดำเนินงานหลังรับการประเมินภายนอก และการเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก รอบที่ 2

      2. ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน (วงรอบปีการศึกษา 2547) เป็นกลไกการติดตามผลการดำเนินงาน แต่ละวงรอบปีการศึกษาของหน่วยงานภายใน เพื่อให้มหาวิทยาลัยพร้อมรับการประเมินภายนอก โดยการตรวจสอบคุณภาพและประเมินคุณภาพภายใน เป็นคณะกรรมการจากภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 3 คน ซึ่งแตกต่างจากวงรอบการประเมินในปีที่ผ่านมา คือคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย คณะกรรมการจาก ภายนอกมหาวิทยาลัย 2 คน และภายในมหาวิทยาลัย 1 คน จากการดำเนินงานมีหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบ จำนวน 12 หน่วยงาน มีหน่วยงานที่ได้รับการประเมิน จำนวน 37 หน่วยงาน

      3. การเยี่ยมเยือนงานประกันคุณภาพการศึกษาหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 37 หน่วยงาน เพื่อทราบความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมิน ปัญหาการดำเนินงาน และเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 2 จาก สมศ. โดยคณะกรรมการเยี่ยมเยือนจากศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ และผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

      4. จัดทำมาตรฐานและตัวบ่งชี้ สำหรับการประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้

          4.1 สำหรับหน่วยงานจัดการเรียนการสอน กำหนดเป็น 9 มาตรฐาน 43 ตัวบ่งชี้ โดยใช้เอกสาร "ร่างมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2548" เป็นแนวทางหลักในการจัดทำ

          4.2 สำหรับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน กำหนดเป็น 8 มาตรฐาน โดยให้ หน่วยงานเลือกรับการประเมินในมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดตัวบ่งชี้ในมาตรฐานด้านภารกิจหลักของหน่วยงานได้ตามที่ปฏิบัติจริง

      5. เกณฑ์การประเมิน ได้นำวงจร PDCA : Plan–Do–Check–Act ปรับรวมกับมิติ 3A : Awareness-Attempt-Achievement (ใช้เฉพาะ Achievement เท่านั้น) และนำกระบวนการ Best Practices ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด/เป็นเลิศ มาเป็นแนวทางในการกำหนดเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา โดยเป็นแบบขั้นบันได

      6. จัดทำจุลสารประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นเอกสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยในปีการศึกษา 2548 มีการจัดทำจุลสารประกันคุณภาพการศึกษา และเผยแพร่ จำนวน 4 ฉบับ

 (อ่านฉบับเต็ม full text)

ออกแบบปกโดย นส.วัชรินทร์ แพงศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ข้อคิดเห็นส่วนตัวเพิ่มเติม

  • สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในปีนี้คือ ความไม่นิ่งของ สมศ. ในเรื่อง มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์กาประเมิน ซึ่งถือเป็นปัญหาที่ควบคุมไม่ได้
  • สิ่งที่ถือว่าเป็น Best Practice ของปีนี้ ผมคิดว่าเราได้จัด "โครงการซ้อมประเมินภายนอก" ก่อนที่ สมศ. จะมาประเมินจริง 1 เดือน โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ที่เป็นกรรมการประเมินภายนอกของ สมศ. มาลองทำการประเมินเหมือนจริงทุกประการ เล่นบทบาทสมจริง ระยะเวลาจริง ทุกอย่างจำลองสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริง ซึ่ง มมส./กลุ่มสาขา ได้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการปรับปรุง ก่อนที่จะรับการประเมินภายนอกจริง ในเดือนกันยา 49 ที่ผ่านมา
  • สำหรับแนวทางการดำเนินงานต่อไป คงต้องใช้ประสบการณ์จาก UKM เข้ามาเสริม โดยเฉพาะการจัดทำขุมความรู้ ซึ่งต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเราแถบไม่ได้คำนึง "หางปลา" ส่วนมากจบกันไปแล้วก็จบกัน ไม่มี "สัญญาใจไฟปรารถนา" ที่ อาจารย์ JJ ได้ให้คำนี้ไว้ครับ

KPN

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แจ๊ค : บันทึกจากงานประจำ

คำสำคัญ (Tags)#รายงานประจำปี#มมส.#รายงานการดำเนินงาน

หมายเลขบันทึก: 64437, เขียน: 30 Nov 2006 @ 16:59 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)