หากกล่าวถึงการส่งสินค้าและบริการของแต่ละประเทศเพื่อการค้า  อาจกล่าวได้ว่าในอดีตการผลิตสินค้าและบริการของแต่ละประเทศแทบจะไม่มีความสำคัญเนื่องจากจะใช้สำหรับเพื่อการยังชีพหรือการบริโภคในครัวเรือนเท่านั้น และบางครั้งอาจมีการแลกเปลี่ยนสินค้าเท่านั้น จนกระทั่งระบบการคมนาคมเริ่มมีการพัฒนาและก้าวหน้า เช่น มีการติดต่อค้าขายทางเรือโดยนำสินค้าเข้ามาแม้ว่าในขณะแรกจะเป็นการเดินทางเพื่อการสำรวจและเผยแพร่ศาสนามากกว่า เป็นต้น

ติดตามต่อได้ที่

  http://gotoknow.org/file/newthammasart/view/47278